Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрі менеджменту про виконання програми практики.

Підсумки практики оцінюються в процесі захисту звіту про проходження практики. Звіт подається на рецензування керівнику практики від кафедри.

Здача звіту на перевірку і його захист здійснюється відповідно до встановленого кафедрою графіку. Порушення строків проходження практики й строків захисту вважається невиконанням навчального плану.

Звіт з практики захищається студентом у комісії, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від навчального закладу та викладачі.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку має можливість захистити практику з відповідною проплатою.

Додаток А

Титульний аркуш звіту

Вінницький фінансово-економічний університет

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

про переддипломну практику з фаху

на

(назва підприємства)

Студент _курсу

групи _

_

(прізвище та ініціали)

Керівник практики від університету

(вчена ступінь, посада) (прізвище та ініціали)

Керівник практики від підприємства

_

(посада) (прізвище та ініціали)

Вінниця 200_

Додаток Б

Орієнтований зміст про переддипломну практику з фаху на підприємстві ВАТ “Маяк”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “МАЯК”

Місія, цілі, завдання підприємства, можлива стратегія розвитку підприємства

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, передбачення кризової ситуації

Визначення економічної (соціальної) ефективності підприємства

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Аналіз системи планування на підприємстві (оцінка оперативних, поточних, перспективних планів)

Виявити дисциплінарні порушення та проаналізувати конфліктні ситуації в колективі, надати пропозиції їх уникнення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО КОМАНДИ

2.1. Кадрова політика в організації і роль керівництва вищої ланки управління

2.2. Аналіз управлінської діяльності керівника організації та його команди

2.3. Аналіз виконання управлінських функцій керівниками вищої ланки та облік використання ними робочого часу

2.4.Аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень

2.5. Роль керівника організації при вирішенні питань соціального розвитку трудового колективу, покращення умов праці, питань з охорони праці

2.6.Аналіз існуючої системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності, документопотоків у цій системі та пропозиції щодо впровадження комп’ютерних технологій

2.7.Аналіз показників якості та ефективності управлінських процесів в організації та шляхи їх покращення

2.8.Визначення стилю керівництва на досліджуваному підприємстві за допомогою моделей Блейка-Мутона та таблиці Реддіна (додаток В)

2.9.Визначення типу керівника шляхом опитування (додаток Г)

2.10.Заходи, які здійснює керівництво підприємства щодо покращення стану охорони праці на ньому

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

Додаток В

Управлінська «сітка» Р.Блейка-Дж. Мутона

Управлінська «сітка», в основі якої лежить аналіз роботи менеджерів, виходячи з припущення, що існують два об’єкти уваги менеджерів: 1 – люди, 2 – виробництво, рис. 1.

* Перша цифра означає рівень турботи про виробництво.

Рис. 1. Управлінська сітка Р.Блейка - Дж.Мутона:

1-1— слабкий менеджмент з неефективним виконанням завдань і «лінивими» працівниками; 1-9 — менеджмент у стилі «кантрі-клуб»: виробництво вважається несуттєвим, головне — хороші взаємостосунки; 5-5 — середнє в менеджменті з певними турботами про виробництво, не повне використання трудового потенціалу; 9-1 - «менеджмент завдань» з високим рівнем уваги до виробництва і низьким рівнем піклування про людей; 9-9 — високоефективний менеджмент за рахунок поєднання довіри до людей і турботи про виробництво.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів
На сьогоднішній день в Україні все більше розвивається підприємницька діяльність, адже Україна отримала статус країни з ринковою економікою. Все більше людей хочуть випробувати долю ...

Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств
Порівняно нещодавно на Україні, та і в інших колишніх державах соцтабору, діяла командно-адміністративна система господарювання. Підприємства знаходились в прямому підпорядкуванні відповідн ...

Вдосконалення організації допоміжного виробництва
В останні роки відбулися помітне покращення макроекономічної ситуації в результаті зростання обсягів виробництва в харчовій промисловості, експортно-орієнтовних галузях, а також в галуз ...

Розділи