Особливості технології укладення та виконання контракту з урахуванням специфіки діяльності підприємства на зовнішньому ринку

Укладання контрактів складається з двох основних стадій. Це пропозиція укласти контракт (оферта) і прийняття пропозиції (акцепт). (Порядок укладання контракту регулюється Віденською конвенцією 1980р.).

Оферта повинна задовольняти двом вимогам: містити в собі всі істотні пункти передбачуваного договору і бути адресованою конкретній о собі чи невизначеному колу осіб за умови можливої індивідуалізації одного чи декількох з них, що бажають прийняти пропозицію. При відсутності одного з зазначених вимог втрачається можливість укладення договору.

Оферта набирає сили, коли вона отримана адресатом оферти. Оферта, навіть коли вона є безвідкличною, може бути скасована оферентом, якщо повідомлення про скасування отримано адресатом оферти раніш, ніж сама оферта, чи одночасно з нею.

Під акцептом розуміється згода адресата, дана у встановлений термін, укласти договір на умовах запропонованих оферентом. По своєму змісту акцепт повинен відповідати умовам, сформульованим у пропозиції укласти договір. Відповідь на оферту, що має на меті служити акцептом, але містить доповнення, чи обмеження інші зміни, є відхиленням оферти і представляє зустрічну оферту. Але якщо зміни незначні й оферент не заперечує, те оферта вважається акцептованою.

Формою акцепту оферти на ВАТ "Центролит" є підписання протоколу про наміри, відповідно до якого сторони майбутнього контракту виражають своє бажання укласти договір по конкретному питанню. (Додаток А)

Договір вважається укладеним, коли дві сторони - експортер і імпортер дійшли згоди в торговій угоді по всих її істотних умовах і, якщо він належним чином підписаний сторонами. На ВАТ "Центролит" саму технологію укладання договорів можно вивчити за допомогою схеми, яка відображає увесь цикл підготовчих робіт, пов'язаних з підписанням контракту.

Оцінка торговельно-політичних умов

Опрацювання правових питань

Вивчення транспортних умов

Визначення форм платежу

Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку

Дослідження системи збуту товару

Вивчення можливих партнерів

Вивчення можливих конкурентів

Рис.2.3 Цикл підготовчих робіт, пов'язанаих з підписанням контракту.

При вивченні торгово-політичних умов ВАТ "Центролит" звертає увагу на такі обставини:

· умови міжурядових торговельних угод;

· порядок отримання експортно-імпортних ліцензій;

· обмеження щодо стандартів та сертифікації.

Правові питання охоплюють закони, що стосуються страхування, способів розв'язання спорів.

Транспортні умови висвітлюють вартість перевезення, ступінь мехенізації вантажно-розвантажувальних робіт, правила здачі та приймання вантажів.

При вивченні умов платежу звертають увагу на ті форми розрахунку, які практикуються у даній країні, з'ясовується доцільність надання кредиту, його вартість, форми, строки.

Аналіз і оцінка розвитку місткості ринку здійснюється на основі даних промислової та зовнішньоторговельної статистики. При цьому ВАТ "Центролит" досліджує поділ ринку за групами споживачів, а також прогнозуються зміни місткості ринку та тенденції розвитку виробництва.

Система збуту досліджується для вибору необхідних каналів товароруху до реальних та потенційних споживачів продукції підприємства.

Вивчення можливих конкурентів включає: порівняльні техніко-економічні властивості товарів, дані комерційного характеру, якість прдукції, дотримання строків платежів.

Контракт оформляється сторонами угоди після закінчення переговорів у потрібній кількості екземплярів.

Як уже говорилося в першому розділі даної роботи зовнішньоторговельний контракт має свою структуру і перелік визначених умов, що повинні бути присутніми у ньому.

Зміст контракту на постачання чавунного лиття має свою специфіку. Спробуємо розглянути на прикладі зміст реального контракту, що був відпрацьований на ВАТ "Центролит" у 1999 році. (Додаток Б)

Розглянемо елементи даного контракту:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Моделі обміну інформацією
На сучасному етапі розвитку суспільства стрімко збільшується обсяг повідомлень. До того ж спостерігається випереджаючі темпи зростання інформаційного шуму порівняно з темпами збільшення ...

Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд
Тестами в психології називають стандартизовані методики психодіагностики, що дозволяють одержувати зіставні кількісні і якісні показники ступеня розвиненості властивостей, що вивчаютьс ...

Розділи