Регламентація діяльності облікових працівників

На кожному підприємстві залежно від його структури та структури й чисельності облікового підрозділу обов'язки кожного працівника будуть відрізнятися.

Як приклад, в таблиці 2 наведено службові зв'язки бухгалтера-касира з іншими підрозділами підприємства та сторонніми підприємствами.

Таблиця 2. Службові зв'язки бухгалтера-касира з іншими підрозділами підприємства та сторонніми організаціями

Посадові особи структурних підрозділів, сторонні підприємства

Бухгалтер-касир

 

отримує документи

передає документи

Службові зв'язки з посадовими особами бухгалтерської служби

Головний бухгалтер

Прибуткові та видаткові касові документи

Звіти касира

Службові зв'язки з посадовими особами інших структурних підрозділів

Інспектор внутрішнього контролю

Звіти про витрачання бланків трудових книжок

Бланки трудових книжок і додатки до них

Службові зв'язки зі сторонніми організаціями

Банк

Виписки з рахунків і документи, які до них додаються; письмові пояснення з питань взаємодії з банком

Розрахунково-платіжні банківські документи, чеки на отримання грошових коштів і заяви про зарахування готівки

Шостий розділ Положення про бухгалтерську службу "Організація роботи" включає правила внутрішнього розпорядку роботи облікових працівників.

Також у цьому розділі можуть передбачатися показники оцінки діяльності бухгалтерської служби, форми стимулювання її працівників. Особливу увагу слід звернути на матеріальне заохочення працівників за підвищення кваліфікації.

Дане Положення оформлюється на бланку підприємства за підписом головного бухгалтера та затверджується керівником підприємства.

Таким чином, Положення про бухгалтерську службу - це багатопрофільний документ, який чітко регламентує порядок її роботи. Від детальної його розробки прямо залежить ефективність організації бухгалтерського обліку підприємства.

Для чіткої організації і планування роботи, а також раціонального розподілу праці на підприємствах будь-якої форми власності розробляються посадові інструкції на кожну посаду, передбачену штатним розкладом (крім такої категорії працівників як робітники).

Посадова інструкція - це документ, у якому зафіксовано завдання, функції, обов'язки, права та відповідальність посадової особи.

Правильно складена інструкція дозволяє чітко визначити обов'язки, права та відповідальність персоналу, запобігає виконанню функцій, які йому не належать, визначає систему взаємовідносин між керівниками та підлеглими їм працівниками.

Посадові інструкції працівників дають змогу:

=> встановити для кожного працівника перелік належних до виконання операцій;

=> визначити та закріпити обов'язки кожної особи, а також її права та персональну відповідальність;

=> контролювати виконання роботи кожним виконавцем, оцінити її результати.

Кандидат на вакантну посаду повинен ознайомитися з посадовою інструкцією для того, щоб знати, що від нього вимагається, і порівняти свої можливості з висунутими вимогами. Наявність посадової інструкції при прийманні на роботу свідчить про відпрацьованість системи управління підприємства.

При складанні посадових інструкцій необхідно керуватися Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. У даному документі наведено специфічні для різноманітних посад кваліфікаційні характеристики, на підставі яких з урахуванням специфіки підприємств працівники відділу кадрів і керівники структурних підрозділів розробляють посадові інструкції для кожної посади окремо.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Мотивація трудової діяльності персоналу
В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації праці набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей за ...

Розробка організаційної структури управління на транспортному підприємстві
На кожному етапі розвитку економіки переважне поширення одержують ті або інші типи виробничих організацій. Як у народному господарстві так і на транспорті відбувається безупинне удоскон ...

Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства
Розвиток і становлення методів керування операційних систем, своєчасне їх удосконалення є необхідною умовою подальшого технологічного і організаційного економіки України. У зв’язку з цим потрібн ...

Розділи