Структура звіту

Переддипломна практика є логічним продовженням стажування з фаху. Це – завершальний етап підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійної діяльності з фаху.

Під час переддипломної практики студенти збирають, аналізують вихідну інформацію для дипломної роботи, виконують індивідуальні завдання, що видані керівниками дипломних робіт, а також складають текст дипломних робіт. Звіти з переддипломної практики студенти складають у формі, що відображає виконання індивідуальних графіків.

Звіт про переддипломну практику з фаху повинен виконуватись на матеріалах реальних підприємств і організацій різних розмірів, організаційно-правових форм, видів господарювання. Звіт повинен відображати тільки самостійну роботу студентів на підприємстві. Переказ у звіті матеріалів, викладених в інструкціях, підручниках, лекціях не допускається.

Письмовий звіт з переддипломної практики разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики) керівнику практики від університету для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт з практики та має містити відомості про виконання студентом програми практики та індивідуального завдання, що пов’язане з науково-дослідною роботою студента. Обов’язковим є наявність висновків та пропозицій.

Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстрований матеріал, додатки повинні бути змістовими і оформленими відповідно до стандартів.

Звіт переддипломної практики з фаху повинен містити такі складові:

Титульна сторінка (зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А).

Щоденник з практики (бланк студент отримує на кафедрі).

Зміст, який відтворює назви розділів, підрозділів тощо із зазначенням номерів сторінок (додаток Б).

Вступ

Основна частина

Висновки та пропозиції

Додатки

У ВСТУПІ зазначити місце проходження практики (назва підприємства, посада, відділ), обґрунтувати мету проходження практики та визначити завдання, які поставлені перед практикантом.

У ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ ЗВІТУ розкриваються наступні питання:

1) місія, цілі, завдання підприємства і можлива стратегія розвитку підприємства;

2) визначення діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства та передбачення кризової ситуації;

3) визначити економічну (соціальну) ефективність підприємства;

4) оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства;

5) проаналізувати систему планування на підприємстві (оцінити оперативні, поточні та перспективні плани підприємства);

6) виявити дисциплінарні порушення та проаналізувати конфліктні ситуації в колективі, надати пропозиції їх уникнення;

7) кадрова політика в організації і роль керівництва вищої ланки управління;

8)аналіз управлінської діяльності керівника організації та його команди; 9)аналіз виконання управлінських функцій керівниками вищої ланки та облік використання ними робочого часу;

10)аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень;

11) роль керівника організації при вирішенні питань соціального розвитку трудового колективу, покращення умов праці, питань з охорони праці тощо;

12)аналіз існуючої системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності, документопотоків у цій системі та пропозиції щодо впровадження комп’ютерних технологій;

13)аналіз показників якості та ефективності управлінських процесів в організації та шляхи їх покращення;

14)визначення стилю керівництва на досліджуваному підприємстві за допомогою моделей Блейка-Мутона та таблиці Реддіна (додаток В);

15) визначення типу керівника шляхом опитування (додаток Г).

У ВИСНОВКАХ ТА ПРОПОЗИЦІЯХ автор повинен сформувати результати і підвести підсумки виконаної роботи. При цьому слід уникати глобалізації у підсумках і висновку, необхідно їх конкретизувати відповідно до діяльності підприємства, а також вказати резерви підвищення її ефективності.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Стиль роботи керівника
У всі часи і у всіх народів роль керівника будь-якого рівня управління і будь-якої сфери діяльності була, є і буде визначальної в досягненні мети з якнайменшими витратами часу і ресурсів ...

Особливості функціонування авіакомпаній
Літаки - найпопулярніший вигляд транспорту в світі. Те ж саме можна сказати і про авіаперевезення в туризмі. І цьому є ряд причин: по-перше, авіація найшвидший і зручніший вигляд тра ...

Сутність та зміст сучасного менеджменту
У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробницт ...

Розділи