Зіставлення сильних і слабких сторін підприємства з можливостями й загрозами

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT- аналізу (таблиця 7). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

На основі матриці SWOT- аналізу здійснимо вибір стратегії і деталізуємо її зміст. Можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії ВАТ «Рембуд».

Таблиця 7

Матриця SWOT-аналізу

Можливості 1. Збільшення потреб споживачів 2. Споріднена диверсифікація 3. Розширення асортименту послуг і продукції

Загрози 1. Вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі 2. Скорочення фінансуваня державних програм з будівництва зростання вартості будівельних матеріалів 3. Зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво 4. Збільшення процентних ставок по кредитах для населення та корпоративних клієнтів

Сильні сторони 1. Діяльність підприємства є прибутковою, виробництво продукції є рентабельним 2. Висока оцінка іміджу 3.Гарне враження споживачів про продукцію підприємства 4. Довіра ділових партнерів 5.Довгострокові відносини із важливими клієнтами 6.Багаторічний досвід роботи на ринку 7. Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми персонал 8. Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі

ПОЛЕ СіМ індивідуальний підхід до клієнтів гнучка система управління ціни нижче середніх і не змінних на весь строк роботи незмінна якість щоденний контроль і наявність внутрішнього стандарту якості діяльність в Україні і за межами нашої країни значне розширення асортименту пропонованих послуг застосування прогресивних систем і форм оплати праці; Упровадження нової техніки і безвідходної технології.

ПОЛЕ СіЗ значне розширення асортименту пропонованих послуг (диверсифікація виробництва); представлення гарантії на один рік; забезпечення оптимального завантаження устаткування; відкритість компанії в інформаційному плані; поліпшення умов праці; поліпшення якості продукції і зниження відсотку браку;

Слабкі сторони 1. Зниження загального обсягу прибутку 2.Зниження рентабельності продукції 3.Велика енергомісткість. 4.Швидко старіючі виробничі потужності. 5.Неповне використання потужностей 6. Не здійснюється інноваційна діяльность і не впроваджуються новинки 7. Низькі фінансові можливості

ПОЛЕ СіМ за допомогою досвіду утримати своїх клієнтів; диференціація діяльності; вдосконалення цінової політики; пошук нових каналів збуту; поліпшення та розвиток систем матеріального та морального стимулювання праці; підвищення кваліфікації персоналу;

ПОЛЕ СіЗ мінімізація витрат; активізація маркетингових зусиль; механізація будівельно-монтажних робіт; звільнення підприємства від зайвого устаткування; підвищення ступеня завантаження устаткування в одиницю часу;

Висновок

Кризові явища у будівельному комплексі дали потужний поштовх переосмисленню причин виникнення проблем і пошуку нових, вільних від докризових недоліків механізмів його подальшого розвитку.

Проаналізувавши сильні та слабкі сторони ВАТ «Рембуд», слід зауважити, що в цілому положення фірми є стабільним, хоча спостерігаються зниження показників прибутковості через загальний спад економіки. Існують деякі недоліки, на які слід звернути увагу, а саме: розширити збутову мережу, обсяги та якість реклами, комунікації зі споживачами, поліпшити рівень обслуговування. Крім того, важливим є розширення асортименту продукції, переліку послуг.

Оцінивши зовнішні середовище, було виявлено значні загрози для діяльності ВАТ «Рембуд»:

1. Вплив фінансово-економічної кризи на підприємства галузі.

2. Скорочення фінансуваня державних програм з будівництва, зростання вартості будівельних матеріалів.

3. Зменшення обсягів іпотечного кредитування та, як наслідок, замовлень на будівництво.

4. Збільшення процентних ставок по кредитах для населення та корпоративних клієнтів . Виявлені наступні можливості:

1. Збільшення потреб споживачів

2. Споріднена диверсифікація

3. Розширення асортименту послуг і продукції ВАТ «Рембуд» має багато слабких сторін:

1. Зниження загального обсягу прибутку.

2. Зниження рентабельності продукції.

3. Велика енергомісткість.

4. Швидко старіючі виробничі потужності.

5. Неповне використання потужностей.

6. Не здійснюється інноваційна діяльность і не впроваджуються новинки.

7. Низькі фінансові можливості.

Сильні сторони діяльності підприємства:

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень
  Підготовка УР неможлива без вивчення ситуації, в якій знаходиться система, і умов зовнішнього середовища. Інформація про ситуацію повинна бути достовірною і повною (надлишок інформації викл ...

Стратегічне планування
Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в ...

Розділи