Типи рішень

Функціональне призначення

Планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, контрольні

Зміст

Економічні, соціальні, технічні, наукові тощо

Характер дій

Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, довільні

Час дії

Стратегічні, тактичні, оперативні

Напрям впливу

Внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування

Спосіб прийняття

Індивідуальні, колегіальні, колективні

Рівень прийняття рішень

Організація в цілому, її структурні підрозділи, функціональні служби, окремі працівники

Ступінь ефективності

Оптимальні, раціональні

Методи підготовки

Креативні, евристичні, репродуктивні

Ступінь структурованості

Структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані

За функціональним призначенням:

- планові – стосуються планування діяльності організації та її підрозділів;

- організаційні – структурують відносини в організації; визначають повноваження та відповідальність працівників, коло їх обов’язків; використовують для розподілу виробничих завдань;

- регулюючі – регулюють перебіг процесів в організації, усувають відхилення від запланованого;

- активізуючі – спрямовані на активізацію певних дій персоналу, заохочують до кращого виконання роботи;

- контрольні – стосуються вибору засобів і методів контролю за перебігом процесів.

За змістом:

- економічні – спрямовані на вибір ефективних методів управління економічними процесами в організації (встановлення ціни, визначення форм і систем оплати праці, використання прибутку тощо);

- соціальні – зорієнтовані на вибір ефективних методів управління соціальними процесами (управління конфліктами, розвиток персоналу, поліпшення умов праці тощо);

- технічні – пов’язані з функціонуванням технічної складової (вибір технологій, налагодження, регулювання, вдосконалення техпроцесів тощо);

- наукові – стосуються вибору напряму науково-дослідних робіт, впровадження інновацій тощо).

За характером дій:

- директивні – потребують обов’язкового виконання;

- нормативні – служать орієнтиром, стандартом при прийнятті інших рішень у даній сфері;

- методичні – у них дається детальний опис дій, які необхідно виконувати у певній ситуації;

- рекомендаційні – рекомендують, як краще вчинити в певній ситуації, але залишають право вибору іншого рішення;

- дозвільні – дозволяють певні дії.

За часом дії:

- стратегічні – спрямовані на визначення стратегічних цілей та завдань, розрахованих на тривалу перспективу (5–15 років чи більше);

- тактичні – стосуються вибору способів і методів реалізації стратегії, розраховані на 1–2 роки;

- оперативні – визначають конкретні заходи, за якими здійснюється організація і регулювання виробничих процесів).

За напрямом впливу:

- внутрішнього спрямування – спрямовані всередину організації для впливу на стан чи функціонування її внутрішніх складових;

- зовнішнього спрямування – визначають способи й методи взаємодії організації із зовнішнім середовищем.

За способом прийняття:

- індивідуальні – приймаються одноосібно людиною, що має на це повноваження;

- кол

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових г ...

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку к ...

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Розділи