Типи рішень

Функціональне призначення

Планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, контрольні

Зміст

Економічні, соціальні, технічні, наукові тощо

Характер дій

Директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, довільні

Час дії

Стратегічні, тактичні, оперативні

Напрям впливу

Внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування

Спосіб прийняття

Індивідуальні, колегіальні, колективні

Рівень прийняття рішень

Організація в цілому, її структурні підрозділи, функціональні служби, окремі працівники

Ступінь ефективності

Оптимальні, раціональні

Методи підготовки

Креативні, евристичні, репродуктивні

Ступінь структурованості

Структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані

За функціональним призначенням:

- планові – стосуються планування діяльності організації та її підрозділів;

- організаційні – структурують відносини в організації; визначають повноваження та відповідальність працівників, коло їх обов’язків; використовують для розподілу виробничих завдань;

- регулюючі – регулюють перебіг процесів в організації, усувають відхилення від запланованого;

- активізуючі – спрямовані на активізацію певних дій персоналу, заохочують до кращого виконання роботи;

- контрольні – стосуються вибору засобів і методів контролю за перебігом процесів.

За змістом:

- економічні – спрямовані на вибір ефективних методів управління економічними процесами в організації (встановлення ціни, визначення форм і систем оплати праці, використання прибутку тощо);

- соціальні – зорієнтовані на вибір ефективних методів управління соціальними процесами (управління конфліктами, розвиток персоналу, поліпшення умов праці тощо);

- технічні – пов’язані з функціонуванням технічної складової (вибір технологій, налагодження, регулювання, вдосконалення техпроцесів тощо);

- наукові – стосуються вибору напряму науково-дослідних робіт, впровадження інновацій тощо).

За характером дій:

- директивні – потребують обов’язкового виконання;

- нормативні – служать орієнтиром, стандартом при прийнятті інших рішень у даній сфері;

- методичні – у них дається детальний опис дій, які необхідно виконувати у певній ситуації;

- рекомендаційні – рекомендують, як краще вчинити в певній ситуації, але залишають право вибору іншого рішення;

- дозвільні – дозволяють певні дії.

За часом дії:

- стратегічні – спрямовані на визначення стратегічних цілей та завдань, розрахованих на тривалу перспективу (5–15 років чи більше);

- тактичні – стосуються вибору способів і методів реалізації стратегії, розраховані на 1–2 роки;

- оперативні – визначають конкретні заходи, за якими здійснюється організація і регулювання виробничих процесів).

За напрямом впливу:

- внутрішнього спрямування – спрямовані всередину організації для впливу на стан чи функціонування її внутрішніх складових;

- зовнішнього спрямування – визначають способи й методи взаємодії організації із зовнішнім середовищем.

За способом прийняття:

- індивідуальні – приймаються одноосібно людиною, що має на це повноваження;

- кол

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Принципи управління персоналом
Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні в результаті економічних реформ, характеризується спадом виробництва в багатьох галузях промисловості, зубожінням значної частини населення, втрато ...

Управління затратами
Нормативний метод обліку витрат Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій при ...

Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме ло ...

Розділи