Цілі і задачі системи ОУОВ

Метою ОУОВ в машинобудівному об'єднанні є забезпечення суворого виконання заданого плану випуску продукції по кількості і номенклатурі і у встановлені терміни на основі раціонального (оптимального) використання виробничих ресурсів, а також шляхом виявлення і мобілізації внутрішньовиробничих резервів.(1;356)

Відповідно для реалізації цієї мети необхідно- науково обгрунтована побудова і функціонування системи ОУОВ, яке повинно забезпечити рішення наступних задач: 1) повне, комплектне і рівномірне виконання виробничої програми при дотриманні директивних термінів випуску продукції;

2) повне і найбільш доцільне (оптимальне) використання засобів виробництва і трудових ресурсів об'єднання;

3) максимальне прискорення виробництва і забезпечення максимального використання оборотних коштів в стадії виробництва;

4) забезпечення умов, сприяючих розвитку передових форм організації труда у виробництві і соціалістичного змагання; 5) автоматизацію виконання основних планово-розрахункових, облікових робіт і отримання необхідної документації.

Рішення цих задач в умовах машинобудівного виробництва пов'язане зі значними труднощами. До цих труднощів відносяться: різноманітна і що часто міняється номенклатура виробів, що випускаються підприємствами і об'єднаннями; складний склад виробів (велике число складальних одиниць і деталей, що входять у виріб, багатоопераційність деталей); різна і нерідко велика тривалість виробничого циклу виготовлення виробів; великий, різноманітний і парк обладнання, що дорого коштує і технологічного оснащення; різноманітний професійний і кваліфікаційний склад працюючих; різнотиповий характер виробництва на більшості підприємств і об'єднань .

Однак сучасні досягнення науково-технічного прогресу дозволяють в значній мірі долати ці труднощі.

Науково-технічний прогрес в машинобудівних об'єднаннях (на підприємствах) реалізовується у двох основних напрямах. Перший напрям пов'язаний з впровадженням принципово нових знарядь праці (станків з ЧПУ, типу «обробляючий центр», роботів-маніпуляторів, гнучких автоматизованих виробництв і інших), прогресивних технологічних процесів. характеризується застосуванням сучасних технічних засобів для обробки, передачі, перетворення і відображення інформації (ЕОМ, термінальних пристроїв, коштів телеобробки), а також АСУ.

Завдяки використанню станків з ЧПУ і типу «обробляючий центр» зберігаються сприятливі умови для впровадження в цехах і на дільницях гнучких автоматизованих виробничих систем.

Впровадження нових коштів і технологічних процесів сприяє: відносному скороченню числа виробничих робіт в цехах і на дільницях внаслідок концентрації їх виконання на новому обладнанні, що зумовлює зменшення витрат машинного часу на побудову календарних планів; зменшенню тривалості виробничого циклу продукції за рахунок більш високої продуктивності нового обладнання і ефективність малоопераційних технологічних процесів, скорочення витрат міжопераційного часу, числа і вартостей контрольних і транспортних операцій; збільшенню надійності календарних планів виробництва і подовженню на цій основі їх життєвого циклу; підвищенню оперативності управління основним виробництвом в зв'язку з появою реальної можливості здійснити порівняно швидкий перехід від виготовлення одного предмета до іншого.

Науково-технічний прогрес виявляється і в необхідності обліку впливу застосування сучасних ЕОМ на вибір основних елементів системи оперативно-календарного планування.

Вплив сучасних ЕОМ на елементи системи оперативно-календарного планування виражається в наданні переваги більш деталізованим планово-обліковим одиницям: деталям, деталеопераціям. Слідством цього є звільнення апарату управління цехів від трудомісткої роботи, пов'язаної з розкриттям змісту укрупнених планово-облікових одиниць. Прийнята деталеоперація як планово-облікова одиниця створює сприятливі умови для прискорення складання змінно-добових завдань для окремих робітників і бригад дільниць цеху.

Аналогічний вплив спостерігається і відносно планово-облікового періоду. Так, замість місяця стає можливим застосовувати як планово-обліковий період пятиднівку або декаду.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Готельна компанія Accor, готель Ibis та інші готелі мережі Accor
Інтенсивна концентрація готельної справи у XX сторіччі спричинила до створення так званих готельних ланцюгів (компаній). Зауважимо, що 100 найбільших готельних ланцюгів світу володіють ...

Менеджмент та конкуренція
За останні декілька років російська економіка змінилася в корені. Зруйнована командно-адміністративна система, будується нова економічна система. Її можна визначити як багатоукладну еко ...

Прийняття рішень в умовах ризику
У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, зв ...

Розділи