Розробка рекомендацій з формування системи взаємодії з постачальниками і підрядниками ТОВ ТД "Дуслик"

Економічна перевага. Дуже часто будується і на відносинах товарного кредиту і на інших різновидах кредитування.

Економічна перевага позичальника перед кредитором може виникати в силу наступних обставин:

- Монопольне положення покупця на ринку (Монопсонія);

- Відмінності в економічних потенціалах сукупні активи покупця значно перевершують активи постачальника;

- Маркетингові переваги (наприклад, дрібний чи починаючий виробник, що прагне просунути свою продукцію (торгову марку) у мережу великих чи супермаркетів елітних магазинів не в "стані" диктувати свої умови чи вимагати виконання "усіх" зобов'язань, тому що може виявитися без "потрібного" замовника);

- Покупець "знайшов" організаційні недоліки в управлінні дебіторською заборгованістю в кредитора ( "пробіли" в обліку і контролі, юридична "неспроможність" і т. д.).

Таким чином, менеджери компаній у своєму прагненні максимально використовувати можливості всіх доступних кредитних засобів, у тому числі й у виді затримок по зарплаті, порушення термінів планових платежів постачальникам і т.д., повинні оцінювати "можливості" кожного окремого виду платежів індивідуально, тому що наслідки таких "відстрочок" можуть мати різні наслідки, не тільки в залежності від виду платежу, але і в залежності від конкретного "мимовільного" кредитора.

Структурні показники. Як вже сказали вище, для того щоб оптимізувати кредиторську заборгованість необхідно визначити її "планові" характеристики.

Менеджери і фінансисти також часто використовують, так званий коефіцієнт, який являє собою відношення різниці між поточними активами і вартістю товарно-матеріальних активів до поточних зобов'язань. І перший і другий показники повинні характеризувати здатність підприємства покривати свої зобов'язання перед кредиторами. Ці коефіцієнти володіють двома істотними недоліками:

- Вони оперують такими поняттями як "короткострокові" чи "поточні" зобов'язання, термін яких може коливатися від одного дня до одного року. Тому не враховується більш детально співвідношення термінів платежів у складі як кредиторської, так і дебіторської заборгованостей;

- Розрахунок проводиться, як правило, на дату балансу, або якийсь інший фіксований момент, що не може повною мірою говорити про дійсний стан ліквідності компанії. Це пов'язано з впливом безлічі різних (у тому числі і випадкових) обставин у якийсь певний момент (наприклад, на дату балансу підприємство одержало "грант" чи "дотацію", що не веде до збільшення кредиторської заборгованості, а наступного дня повернуло їх ).

Рекомендація щодо формування взаємодії з постачальниками і підрядниками

Прогнозування боргових зобов'язань, тобто розрахунок очікуваних сум дебіторської та кредиторської заборгованості по місяцях протягом року, в умовах російської економіки може виявитися досить орієнтовними, але необхідним, тому що без нього неможливо управляти фінансовою діяльністю підприємства та уникнути несподіваної нестачі грошових коштів в самий невідповідний час.

Розрахунки по формуванню взаємодії з постачальниками і підрядниками на перспективу ведуться на основі бюджету грошових надходжень, пов'язаних з основною виробничо-збутової діяльності, даних фінансової звітності про рух грошових коштів.

Ключовим моментом у розрахунку очікуваних грошових надходжень є прогноз продажів, і оцінка впливають на його обсяг факторів. Для прогнозування використовують прагматичні й екстраполяціонні методи.

Серед прагматичних методів найбільш відомі метод Делфі, аналіз думки фахівців та опитування покупців. Метод Делфі заснований на вивченні думки експертів в індивідуальному порядку для запобігання схильності до одностайної і однозначного рішення. Прогноз на основі усередненого думки фахівців з різних відділів дозволяє провести просту і досить якісну оцінку планованих продажів і відповідно боргових вимог без розрахунку статистичних показників. Його недолік полягає в ізоляції від зовнішніх думок і можливості групового пресингу. Як джерело прогнозів може використовуватися опитування покупців і клієнтів за допомогою контактів по телефону, персонального інтерв'ювання та анкетування. Надалі з використанням статистичного аналізу ці результати узагальнюються у вигляді гіпотез.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Закордонний менеджмент
За всю історію існування менеджменту багато закордонних країн накопичили значний досвід теорії та практики управління в промисловості,сільському господарстві,торгівлі та інших областях з ...

Діяльність компанії Макдональдз в Україні та у світі
Глобалізація економічної діяльності є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні (внутрішні та міжнарод ...

Управління проектами
Задачами межцехового оперативного планирования являются: • определение исходных данных для расчета заданий; • составление месячных заданий и календарных планов производства для ...

Розділи