Одна з процедур (ISO 9001:2001) – процедура „Вимірювання, аналіз і поліпшення”

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів-членів ISO). Міжнародні стандарти розробляють, як правило, технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. З усіх питань стандартизації в галузі електротехніки ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC).

Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, викладеними в Директивах ISO/IEC, частина 2. [4]

Сімейство стандартів ISO 9000 (розглянемо ISO 9001:2001) представляє велику кількість процедур, пов'язаних з процесом і з продуктом, такі як документування, контроль процесу, вимірювання, аналіз і поліпшення які допомагають в задоволенні завдань проекту.

Розглянемо процедуру, що описана в розділі 8 ISO 9001:2001 „Вимірювання, аналіз і поліпшення”.

Розділ 8.

8.1. Загальні спільні положення становища

Організація повинна планувати планерувати і упроваджувати запроваджувати процес моніторингу, вимірювань вимірів , аналізу і поліпшення покращання , необхідний для [3]:

а) доказу відповідності продукції;

б) забезпечення відповідності системі управління якістю;

в) постійного поліпшення покращання результативності системи управління якістю.

Ця діяльність повинна включати визначення використовуваних методів, зокрема статистичних методів (розглянемо наприкінці на прикладі діаграми Ісікави), а також масштабу їх застосування вживання .

8.2. Моніторинг і вимірювання виміри

8.2.1 Задоволення замовника

Організація повинна відстежувати інформацію, що стосується сприйняття замовником рівня задоволення організацією його вимог, оскільки це є з'являється одним з показників функціонування системи управління якістю. Мають бути визначені методи отримання здобуття і використання цієї інформації.

8.2.2 Внутрішній аудит

Організація повинна проводити внутрішні аудити в заплановані інтервали часу для встановлення того, що система управління якістю:

а) відповідає запланованим заходам, вимогам справжнього теперішнього державного стандарту і вимогам до системи управління якістю, встановленою установленою організацією;

б) ефективно упроваджена запроваджувати і її підтримують.

Програму аудиту необхідно розробляти з урахуванням з врахуванням статусу і важливості процесів і ділянок, які підлягають аудиту, а також результатів попередніх аудитів. Мають бути визначені критерії, сфера застосування, періодичність і методи проведення аудиту. Вибір аудиторів і проведення аудитів повинні забезпечувати об'єктивність і неупередженість процесу аудиту. Аудитори не повинні проводити аудит своєї роботи.

Відповідальність і вимоги до планування планерування і проведення аудитів, звітності про результати і веденню протоколів мають бути визначені в документованій методиці.

Керівництво, що відповідає за ділянку, аудит якої проводять, повинне забезпечити невідкладний супровід дій для усунення виявлених невідповідностей і їх причин. Діяльність по подальшому дальшому контролю повинна включати перевірку дій, що проводяться, і складання звіту про результати.

8.2.3 Моніторинг і вимірювання вимір процесів

Організація повинна застосовувати належні методи моніторингу і, якщо це застосовно, проводити вимірювання виміри процесів системи управління якістю. Ці методи повинні доводити здатність здібність процесів досягати запланованих результатів. У разі в разі не досягнення запланованих результатів по забезпеченню відповідності продукції необхідно виконати коректування і дії, що коректують, з потреби.

8.2.4 Моніторинг і вимірювання виміри продукції

Організація повинна здійснювати моніторинг і вимірювання виміри характеристик продукції для перевірки того, що вимоги до продукції задоволені. Це необхідно виконувати на відповідних етапах процесу випуску продукції відповідно до запланованих заходів.

Докази відповідності критеріям приймання необхідно документально оформляти і зберігати.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Управління персоналом банку
Корінні зміни, що сталися в системі функціонування вітчизняних підприємств та всього народного господарства України в цілому, створили велику потребу в нових управлінських знаннях, посилили інтерес до ...

Управління персоналом в соціальній сфері
Ефективність економіки будь-якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми здібн ...

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
Предметом досліджень є аналіз комунікацій на підприємстві. Об’єктом досліджень є приватне підприємство «Компік». Мета і завдання курсової роботи: дослідити ефективність комунікацій на п ...

Розділи