Організаційно-економічна характеристика ПП "Конекс"

Рішення Директора проваджуються в життя, як правило, наказами.

Директор Підприємства керує діяльністю Підприємства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених трудовим договором та чинним законодавством за виконання покладених на нього завдань.

Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї праці, веде статистичну звітність за формою, встановленою органами державної статистики і несе відповідальність за її достовірність.

Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, а також інші види оплати для працівників.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на підставі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", міжнародних договорів та інших актів.

Підприємство може бути ліквідовано або реорганізовано (злито, приєднано, поділено, перетворено) за рішенням Засновника та у випадках, передбачених законодавством України.

Для більш повної характеристики приватного підприємства "Конекс" розглянемо його основні фінансово-економічні показники та їх динаміку на протязі 2006-2008 рр. (табл.1.1)

Таблиця 1.1 Рівень та динаміка основних фінансово-економічних показників ПП "Конекс" 2006-2008 рр.

Показники

Роки

Відносне відхилення (+,-) звітного року від, %

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2006 р.

2007 р.

1. Обсяг продукції (робіт, послуг) у порівняльних оптових цінах, тис. грн.

68920,8

105405,4

137487,2

49,8

23,3

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) у порівняльних цінах, тис. грн.

68010,7

103629,4

135157,0

49,8

23.3

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

1362,1

1975,9

2140,2

36,35

7,67

4. Середньорічна вартість капіталу, тис. грн.

2213,9

3635,8

4842,1

54,2

24,9

5. Оборотного

12128,8

17056,9

26147,3

53,6

34,7

6. Собівартість продукції, тис. грн.

59862,7

91435,5

100248,3

40,2

8,8

7. Реалізованої

59862,7

91435,5

100248,3

40,2

8,8

8. Середньооблікова чисельність працівників основного виду діяльності, осіб.

143

175

192

25,5

8,85

9. Фонд оплати праці, тис. грн.

1671,5

2363,6

2948,6

43,3

19,8

10. Середня продуктивність праці, грн. на особу

481,9

602,3

716,0

32,6

15,8

11. Рентабельність капіталу

0,61

0,54

0,44

-42,5

-25,0

12. Оборотність оборотного капіталу

5,6

6,07

5,16

- 8,6

-17,8

13. Середньорічна заробітна плата

11,688

13,506

15,357

24,0

12,09

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Сутність організаційних змін
Сьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не відст ...

Процес прийняття та класифікація управлінських рішень
Необхідність виділення окремих етапів у процесі прийняття рішень та їх зміст багато в чому залежать від характеру вирішуваної проблеми. Градацію рішень, що приймаються, за чисельністю альтер ...

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи
  Харчова і переробна промисловість України – одна із стратегічних галузей економіки, призвана забезпечувати стійке постачання населення необхідними якісними продуктами харчування. &nb ...

Розділи