Соціальне забезпечення праці менеджера

Різновидом соціальних відносин є соціально-трудові відносини, пов’язані із забезпеченням суспільних й особистих потреб працівника, забезпечення праці засобами і ресурсами, регулювання режиму праці та відпочинку, збереження працездатності й розвиток творчого потенціалу особистості.

Соціальне забезпечення – система, що складається із 3 блоків:

1. Створення соціальних умов для якісного ефекту праці менеджера.

2. Формування і розвиток соціальних якостей особистості, обумовлених суспільними цінностями, нормами поведінки, традиціями суспільства і підприємства.

3. Функції та розвиток соціальних відносин між особами (працедавцями, працівниками і персоналом).

Групи функцій соціального забезпечення праці:

1) соціальні процеси, що впливають на форми праці:

· створення умов, які гарантують громадянські права і свободу в трудовому колективі;

· забезпечення технічної безпеки, виробнича санітарія, охорона праці;

· забезпечення працездатності, здоров’я працівників;

· створення можливостей для соціального пристосовування

· персоналу;

· розвиток соціально-побутової сфери;

· створення умов для участі працівників в управлінні підприємством;

2) процеси, що впливають на якість змісту праці та життя:

· забезпечення потреби в зростанні освітнього і культурного рівнів персоналу;

· забезпечення трудової дисципліни і правопорядку;

· розвиток трудової активності;

· формування сприйнятливості до інновацій і нововведень;

· створення умов для творчої та ініціативної праці.

3) процеси соціального управління:

· підбір й розстановка кадрів;

· удосконалення соціально-демократичної структури трудового колективу;

· формування соціально-психологічного клімату в організації;

· створення і регулювання діяльності соціальних органів, необхідних для розвитку трудового колективу.

Соціальне управління використовує такі типи впливу (цільові дії) менеджера на персонал:

1) зацікавленість персоналу;

2) надання додаткової інформації;

3) збір лінійних учасників трудової діяльності;

4) розробка прогнозів розвитку за різних ситуацій, форм і методів вирішення;

5) узагальнення за наслідками праці;

6) заохочення;

7) співпраця – залучення до вироблення рішень;

8) спільне встановлення критеріїв;

9) комунікабельність;

10) спостереження реакцій групи на варіанти рішень для запобігання конфліктних ситуацій.


Інші статті по менеджменту

Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів
У змінах соціальних систем останньої чверті XX – початку XXI століття особливе місце займає перехід до нової системи суспільних відносин, заснованої на цінності кожної людини. Суспільств ...

Зарубіжний досвід формування та забезпечення ефективного використання кадрового потенціалу фірми
Актуальність теми дослідження. Світовий досвід управління виробництвом переконує, що вирішальним чинником стабільного й тривалого функціонування різноманітних організацій, їхнього поступального розвит ...

Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків
Протягом свого життя людина прагне досягнути своєї мети. Стимулів, які при цьому управляють його вчинками дуже багато. Вони з’являються в результаті взаємодії людини з природою та соціальним сер ...

Розділи