Системний аналіз управлінських проблем

Розглянемо принципову послідовність етапів системного аналізу, що найчастіше застосовуються на практиці (табл. 1).

Таблиця 2.1 - Принципова послідовність етапів системного аналізу

Назва етапу

Зміст виконуваних робіт

Аналіз проблеми

Чи існує проблема?

Точне формулювання проблеми

Аналіз логічної структури проблеми

Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому)

Зовнішні зв'язки проблеми (з іншими проблемами)

Принципова можливість розв'язання проблеми

Визначення системи

Формулювання завдань, виходячи з проблеми

Визначення позиції спостерігача

Визначення об'єкта дослідження

Виділення елементів (визначення меж поділу системи)

Визначення зовнішнього середовища

Аналіз структури системи

Визначення рівнів ієрархії

Виділення підсистем

Визначення функціональних і структурних зв'язків

Формулювання загальної мети і стратегії системи

Визначення цілей — вимог надсистеми

Визначення обмежень середовища

Формулювання загальної мети

Визначення критеріїв

Декомпозиція критеріїв по підсистемах

Композиція загального критерію з критеріями підсистем

Декомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсах

Формулювання цілей вищого рангу

Формулювання цілей підсистем

Виявлення потреб у ресурсах

Виявлення ресурсів, композиція цілей

Оцінювання існуючої технології і виробничих потужностей

Змінювання теперішнього стану ресурсів

Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами

Оцінювання соціальних факторів

Композиція цілей

Прогноз і аналіз майбутніх умов

Аналіз стійких тенденцій розвитку системи

Прогноз розвитку і зміни середовища

Передбачення виникнення нових факторів, що можуть вплинути на розвиток системи

Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів

Оцінювання цілей і засобів

Обчислення оцінок за критерієм

Оцінювання взаємозалежності цілей

Оцінювання відносної важливості цілей

Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів

Оцінювання впливу зовнішніх факторів

Обчислення комплексних розрахункових оцінок

Вибір варіантів

Аналіз цілей на сумісність

Перевірка цілей на повноту

Відсікання надлишкових цілей

Розроблення варіантів досягнення окремих цілей

Оцінювання і порівняння варіантів

Синтез комплексу взаємозалежних варіантів

Реалізація варіантів

Моделювання економічного (технологічного) процесу

Проектування організаційної структури

Проектування інформаційних механізмів

Виявлення недоліків організації управління та виробництва

Виявлення та аналіз заходів щодо удосконалення організації

Формалізовані процедури базуються на використанні прикладної математики (дослідження операцій, математичне програмування, теорія розробки та прийняття рішень, теорія масового обслуговування, моделі управління запасами, теорія ігор тощо) та обчислювальної техніки. Іноді математичними методами досліджується зв'язана множина процедур і здійснюється моделювання процесу прийняття рішення.

Клас проблем

Характеристика проблем

Методи вирішення проблем і завдань

1. Добре структуровані проблеми

Залежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінок

Методи математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання, лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування, теорія масового обслуговування

2. Неструктуровані проблеми

Істотні залежності, характеристики і ресурси описані якісно, кількісні залежності між ними невідомі, або ж виявити їх дуже складно

Інтуїтивні методи (експертиза,” мозковий штурм”, метод комісії та ін.), метод побудови сценаріїв, евристичні методи

3. Слабко структуровані проблеми

Містять в собі якісні елементи і кількісні показники, причому якісні категорії здебільшого домінують

Системний аналіз, теорія ігор, аналіз теорії корисності, евристичне моделювання (програмування)

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Підготовка та перепідготовка персоналу
Проголошений Україною курс на інноваційно-інвестиційну модель розвитку економіки вимагає вирішення гострої соціально – економічної проблеми – нестачі висококваліфікованих робітників. Адже ...

Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу
Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтерне ...

Управління корпоративною власністю підприємства
Актуальність теми. В основі ринкового регулювання економіки в усіх промислово розвинених країнах лежить управління корпоративною власністю. Саме право власності використовується для прям ...

Розділи