Заходи по удосконаленню забезпечення аналізу рентабельності і фінансового стану підприємства

Функціональна структура інформаційної логістичної системи характеризується потоками інформації, які циркулюють між її елементами. Елементами являються підсистеми (компоненти), функції інформаційної системи або її частини. Компонент (підсистема) інформаційної логістично системи – її частина, яка виділена за вказаною ознакою або сукупністю ознак і є як одне ціле. Функція інформаційної системи - це сукупність дій інформаційної системи, яка направлена на досягнення вказаної цілі.

Розглянувши архітектуру інформаційної системи , можна побачити, що основними її користувачами будуть: на керуючому та операційному рівнях – начальник, а на рівні знань – головний економіст.

· основні роботи:

¨ розрахунок грошового потоку;

¨ розрахунок пребутків та збитків;

¨ розрахунок балансу;

¨ аналіз плану рентабельності;

¨ складання плану рентабельності

· механізми:

¨ економіст;

¨ гол. бухгалтер;

¨ бухгалтер;

· управління:

¨ методика розрахунку економічних показників;

¨ наказ начальника;

· входи:

¨ грошовий потік;

¨ прибутки і збитки за рік;

¨ баланс за рік;

· виходи:

¨ план рентабельності за рік;

Діаграма бізнес-процесу планування рентабельності «TO-BE» представлена у додатку 2:

· основні роботи:

¨ розрахунок абсолютних та відносних рентабельностей;

¨ аналіз плану рентабельності;

¨ складання плану рентабельності;

· механізми:

¨ гол. економіст;

¨ економіст;

¨ інформаційна система планування рентабельності;

· управління:

¨ методика планування рентабельності на основі методу живучості;

¨ наказ начальника;

· входи:

¨ баланс Ф2;

¨ абсолютні та відносні рентабельності;

¨ план рентабельності;

· виходи:

¨ план рентабельності.

Якщо співставити діаграми бізнес-процесів «AS-IS» та «TO-BE», то видно, що:

1. В діаграмі «TO-BE» скоротилась кількість основних робіт з 5, у «AS-IS», до 3 у «TO-BE».

2. В «TO-BE» до механізмів додалася інформаційна система планування рентабельності, якої в «AS-IS» не було.

3. Відбулися зміни в управлінні в діаграмі «TO-BE» - методика розрахунку економічних показників в «AS-IS» перетворилася на методику планування рентабельності на основі методу живучості в «TO-BE».

4. На вході діаграми «TO-BE» стоїть не грошовий потік, а баланс форми №1, №2.

Завершальним етапом є розробка структурної схеми інформаційної системи, на якій вказуються взаємозв’язки між окремими її елементами. Цю інформаційну систему представляють три модулі: розрахунок абсолютних та відносних рентабельностей, аналіз плану рентабельності, складання плану рентабельності. Це основоположні системи, між якими існують допоміжні зв’язки і піделементи (додаток 3).

При фізичному проектуванні розглядають комп’ютери, диски, БД, комунікаційні лінії і інші елементи ІС.

Для вирішення основних поставлених проблем перед підсистемою підприємству були потрібни комп’ютер та принтер. Це є достатньою умовою вводу, обробки та видачі інформації, щоб вирішити усі поставлені задачі. У майбутньому можливий варіант розширення інформаційної системи, виходячи із зростанням задач, які будуть ставитися перед підприємством, а також у результаті розгортання діяльності підприємства, що буде нести за собою збільшення обсягів інформації, яку слід обробляти.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої п ...

Аналіз діяльності підприємства ТМ Фанні
Темою моєї роботи є «Організація праці менеджера на конкретному підприємстві на прикладі ТМ «Фанні». Метою даної роботи є аналіз діяльності підприємства, а конкретно – фінансо ...

Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції   ...

Розділи