Контролювання та регулювання страхової діяльності

Використання відповідних видів за ознакою етапів здійснення виробничо-господарської діяльності, характеристику процесу їх реалізації, характеристику впливу контролю на працівників подано у табл.7.

Таблиця 7

Контролювання у НАСК "Оранта"

Кадрові

Інформаційні

Фінансові

Матеріальні

Попередній контроль

Реалізується в організації іа рахунок аналізу ділових та професійних якостей претендентів на роботу, кваліфікації, рис особистого характеру. які задовольняють організацію та необхідні для виконання певних робіт. При цьому встановлюється відповідність рівню вимог до працівників, який стосується професійної освіти, досвіду роботи, навичок

Зовнішня та внутрішня інформація, яка надходить з усіх можливих інформаційних каналів. перевіряться на достовірність та об'єктивність. Для цього формується система збору, оброблення та перевірки інформації.

Перевіряються усі грошові надходження та видатки підприємства, їх відповідність фінансовій документації, терміни надходження чи виплат.

Перевірка якості та кількості отриманих від постачальників необхідних матеріальних ресурсів відповідно до укладених договорів та критеріїв. що у них зазначені.

Поточний контроль

Реалізується у процесі безпосереднього здійснення виробниче-господарської діяльності. Здійснюється у формі регулярних перевірок роботи працівників, обговорення проблем, що виникають в процесі роботи, періодичної атестації працівників тощо.

Перевіряється робота системи обробки інформації, її класифікації, групування, виділення першочергової та другорядної, термінової та нетермінової інформації, її розподілу в межах організації.

Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур організації, використання фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової документації та фінансових операцій підприємства

Перевіряється ефективність використання наявних матеріальних ресурсів у процесі діяльності усіх підрозділів організації. Контролюються норми використання ресурсів, виявляються відхилення і установлюються їх причини.

Заключний контроль

Перевіряється відповідність кваліфікації працівників посаді, їх п роду ктиан їсть, здатність до постійного удосконалення професійних навичок.

Перевіряється повнота, достовіршсті. та об'єктивність інформації, що відображає рівень виконання поставлених завдань.

Фактичні фінансові результати порівнюються із запланованими.

Перевіряються обсяги використання нормованих матеріальних ресурсів, залишки у коморах.

Характеристика процедур регулювання на підприємстві, тобто усунення недоліків, відхилень, збоїв, що виявлені у процесі контролювання на засадах прийняття у керуючій системі НАСК "Оранта" відповідних управлінських рішень наведено у табл.8.

При цьому відображено регулювання різноманітних проблем на підприємстві.

Таблиця 8

Регулювання у НАСК "Оранта"

Виявлені у процесі контролю недоліки, відхилення та збої

Прийняття відповідних управлінських рішень в керуючій системі з метою усунення недоліків, відхилень та збоїв

Характеристика впливу регулювання на посадових осіб та підрозділів організації

1

2

3

Попередній контроль.

Трудові

Виявлено, що працівники відділу кадрів швидше покидають робочі місця, ніж закінчується робочий день.

Директор прийняв рішення занести догани до особистих справ працівників.

Запобігає некомпетентній роботі працівника, сумліннішому виконанні роботи.

Інформаційні

Виявлено, що інформація щодо змін у законодавстві, яке регулює діяльність підприємств в Україні, надходить невчасно та зі значними запізненнями, що призводить до значних фінансових втрат та порушень норм чинного законодавства.

Директор спільно із заступником з фінансів приймають рішення щодо підключення до всеукраїнської мережевої бази даних "Ліга-Закон", у якій щоденно відображаються зміни у правовій базі.

Створює умови для запобігання втрат і мобільного реагування на зміни у правовій базі, що регулює діяльність підприємства.

Фінансові

Зафіксовано факт затримки сплати відсотків по кредитах від юридичних осіб

Директор, заступники директора з роботи з продажу та фінансів проводять переговори з клієнтом щодо сплати усієї суми вартості наданих послуг відповідно до умов договору.

Забезпечує уникнення повторних випадків невчасної чи неповної оплати виконаних замовлень, що гальмує оборотність фінансів підприємства ті виконання умов договору.

Матеріальні

Під час процедури технічного огляду комп‘ютерної техніки та іншого офісного обладнання виявлено, що часті поломки гальмують роботу

Директор видає наказ на реалізацію проекту оновлення офісної техніки на засадах лізингу.

Забезпечує надання якісних банківських послуг споживачам

Поточний контроль

Трудові

Виявлено, що консультант не надав відповідної документації постійному клієнту, що призвело до втрати останнього

Керівником відділу по роботі з клієнтами працівнику винесено догану, позбавлено його премії та висунуто вимогу вибачитись перед клієнтом.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни працівників, дотримання усіх вимог, що ставляться перед ними при здійсненні послуг.

Інформаційні

Виявлено, що працівники відділу маркетингу вчасно не передали головному маркетологу звітів, що не дало змогу вчасно розпочати рекламну кампанію

Заступник директора з розвитку дав усне попередження за не вчасне подання звітності

Запобігає зниженню трудової дисципліни та забезпечує якісне виконання посадових обов'язків в межах повноважень та відповідальності.

Фінансові

Зафіксовано факт крадіжки 1500 грн. з каси філії №2.

Заступник директора з продажу виніс догану касиру і постановив повернути недостачу за власний кошт.

Забезпечує підтримання трудової дисципліни, формування відповідального та уважного ставлення до організаційних фінансів та запобігає крадіжкам серед працівників.

Матеріальні

Працівники виявили, що принтери, які закупили в рамках оновлення офісної техніки не відповідають технічним характеристикам, що були згідно з угодою

Директор видає розпорядження про розірвання договору постачальниками, висуває вимогу на підставі договірних зобов'язань щодо відшкодування збитків, підписує угоду з іншими постачальниками

Забезпечує виконання договірних зобов'язань партнерами

Заключний контроль

Трудові

Виявлено, що працівник відділу роботи з фізичними особами не перевів кошти не на той рахунок, що призвело до втрати коштів клієнта.

Директор дав постанову про звільнення працівника та внесення догани в особову справу працівника про халатне відношення до обов‘язків. А також про повернення працівником втрачених коштів.

Забезпечує запобігання неякісному виконанню безпосередніх функціональних обов'язків основними робітниками та підвищує рівень відповідальності за результати виконаних робіт.

Інформаційні

Виявлено, що проведена рекламним агентством рекламна кампанія не принесла бажаних результатів, тобто виявилась неефективною.

Директор видає розпорядження про розірвання угоди з даним рекламним агентством, про створення власного рекламного відділу

Забезпечує ефективніші результати від виконаних робіт

Фінансові

Виявлено вартість тих послуг, які вони надають вимагають більших затрат, ніж внесено, що призводить до втрат фірми

Головний бухгалтер формує заходи щодо зменшення собівартості послуг, підвищення вартості в прейскуранті, які затверджуються директором.

Сприяє зменшенню збитків фірми та надання якісних послуг

Матеріальні

У результаті планової інвентаризації виявлено, що на складі не вистачає принтерів

Директор як голова інвентаризаційної комісії видає наказ на звільнення завідувача складу з попереднім відшкодуванням вартості принтерів.

Забезпечує запобіганню крадіжок, негосподарському використанню організаційних запасів.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Удосконалення управління персоналом організації
  Досвід розвитку малого і середнього бізнесу, як в Росії, так і за кордоном, показав, що ефективність системи людських взаємин в процесі праці є могутнім резервом підвищення продуктивності і ...

Кваліметрія і її виникнення
Останнім часом з'явилася велика кількість наукових монографій і окремих статей, присвячених узагальненню досвіду промислових підприємств по підвищенню якості продукції і рішенню теоретич ...

Розділи