Діагностика зовнішнього середовища підприємства на основі SWОТ та РЕSТ- аналізів

Таблиця 2.1. Матриця SWOT-аналізу підприємства

Зовнішнє

середовище

Внутрішнє

середовище

Можливості:

Розширення асортименту.

Вихід на нові сектори ринку.

Розробка нових технологій.

Налагодження системи зовнішніх зв’язківі і державних замовлень.

Державні замовлення.

Загрози:

Нестабільна політико-економічна ситуація в країні.

Фінансова криза.

Нестача зовнішньго фінансування.

Збільшення конкуренції\

Погіршення репутації підприємства.

Сильні сторони:

Великий досвід роботи

Кваліфікований персонал.

Великий асортимент продукції.

Сформований фірмовий стиль.

Стала організаційна культура.

Поле ССМ:

збільшення кількості замовлень;

опанування нових видів виробництва, технологій;

просування торгівельної марки;

отримання державної підтримки.

Поле ССЗ:

підвищення оборотної здатності капіталу;

реструктуризація боргів;

створення професійної еліти;

залучення інвестицій;

активна підтримка позитивного іміджу;

Слабкі сторони:

Недостатність вільних коштів.

Велика заборгованість.

Багато застарілого обладнання.

Недосконала система мотивації.

Затримка виплати ЗП.

Комунікаційні бар’єри.

Поле СлСМ:

світовий рівень якості продукції;

проведення реструктуризації на підприємстві;

сплата боргових забовязань, кредитів.

Поле СлСЗ:

залучення персоналу;

утримання ринкової ниші;

підтримання конкурентоспроможності на світовому ринку;

вдосконалення системи мотивації;

налагодження внутрішніх зв’язків.

Слабкі сторони – можливості (СлСМ):

1. За рахунок участі підприємства у програмах що фінансуються Міністерством Оборони України мінімізувати або реструктуризувати борги підприємства перед комунальними структурами.

2. Сплатити борги за рахунок продажу невикористовуваних активів підприємства.

3. Утримувати всітовий рівень якості продукції.

4. Вдале проведення реструктуризації дасть змогу отримати вільні кошти, використати іх на погашення заборгованості, покращення системи мотивації, тощо.

Слабкі сторони – загрози (СлСЗ):

1. Налагодити співпрацю із міським центром зайнятості з метою реалізації програм по працевлаштуванню населення, з для залучення кваліфікованого персоналу робітничих спеціальностей на підприємстві.

2. Збільшення рівня конкурентоспроможності підприємства шляхом опанування нових наукоємних ліній виробництв.

3. Утримати ринкову нішу, навіть в період реструктуризації не збавляти темпів виробництва.

4. Вдосконалення системи мотивації менеджерів шляхом економічних методів і морального впливу.

5. Налагодження внутрішніх зв’язків на підприємстві, поліпшення координації, системи комунікацій.

Таким чином, можна зробити висновки щодо досить скрутного становища підприємства. Але враховуючи можливості розвитку а також політичну та економічну ситуацію, що стабілізується в Україні і яка безпосередньо вплине на якість управління підприємством, можна очікувати встановлення позитивного балансу підприємства та налагодження виробничих зв’язків.

Ще одним інструментом аналізу зовнішнього середовища підприємства є РЕST-аналіз.

Оскільки число можливих чинників макросередовища достатнє великий, то, щоб не зав'язнути в аналізі, рекомендується обмежитися тими сферами, які істотно впливають на діяльність підприємства. Вважається, що корисно розглянути чотири вузлові напрями, аналіз яких отримав назву РЕST-аналіз. РЕST-аналіз це абревіатура чотирьох англійських слів: P – Policy – політика; E – Economy – економіка; S – Society – суспільство (соціум); T – Technoloqy – технологія.

Це означає, що даним інструментом стратегічного аналізу досліджуються політичний, економічний, соціокультурний і технологічний аспекти зовнішнього середовища організації. Політичний чинник повинен вивчатися в першу чергу, оскільки головне політичне питання – це питання про владу. А центральна влада регулює механізм обігу грошей в державі, а також ряд інших ключових умов здобуття основних ресурсів для діяльності будь-якої організації.

Аналіз економічного аспекту дозволяє зрозуміти, як на рівні держави формуються і розподіляються основні економічні ресурси. Для більшості конкретних організацій це є найважливішою загальною умовою їх ділової активності. Соціальна компонента зовнішнього середовища найбільшою мірою пов'язана з формуванням споживчих переваг населення.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Чисельность і структура складу персоналу підприємства
Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому е ...

Американська і японська школи менеджменту
Актуальність теми курсової роботи. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується ростом безробіття та незайнятості працеспроможного населення, гострим дефіцитом висококваліф ...

Сутність організаційних змін
Сьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не відст ...

Розділи