Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Основною метою вивчення дисципліни "Стратегія підприємства" є опанування сучасними методиками розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства. Розв’язування задач при цьому відіграє важливу роль, оскільки вимагає певних теоретичних знань і вміння їх використовувати у стратегічному аналізі та плануванні діяльності підприємства у конкретних ситуаціях.

Практичні заняття з дисципліни дозволяють поглибити теоретичні знання та закріпити на практиці навички з:

визначення місії та стратегічних цілей діяльності підприємства;

проведення стратегічного аналізу факторів зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства;

розробки альтернативних варіантів стратегічних рішень за допомогою найбільш відомих моделей стратегічного аналізу та планування портфелю підприємства;

економічного обґрунтування вибору стратегії діяльності та конкуренції підприємства;

формування механізму реалізації стратегії підприємства.

За змістом дисципліна "Стратегія підприємства" базується на знаннях, набутих при вивченні окремих розділів і тем дисциплін: "Менеджмент", "Маркетинг", "Планування діяльності підприємств".

Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства.

Тема контрольної роботи «Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ)».

Мета розв'язування завдання – придбання та поглиблення навичок по застосуванню методики стратегічного аналізу факторів ринкового середовища підприємства.

1. Постановка завдання

За результатами маркетингових досліджень світового ринку адипінової кислоти (АДК), що наведені у додатку А, провести оцінку привабливості стратегічних зон господарювання АТ "Азот": ринків АДК Північної Америки і Західної Європи. Розробити стратегічні рекомендації підприємству щодо освоєння даних СЗГ.

2. Розв'язування

Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ) у перспективі проводиться з використанням експертного методу опитування і складається з чотирьох етапів:

1. оцінка змін у перспективі росту СЗГ (G) (табл. 1);

2. оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ (R) (табл. 2);

3. оцінка рівня майбутньої нестабільності в СЗГ (Q – можливості, Q' – небезпеки);

4. оцінка привабливості СЗГ (S).

Середня оцінка змін у перспективі росту СЗГ () визначається за даними табл. 1 за допомогою формули:

де Вi – оцінка зміни i-го параметра в перспективі росту СЗГ, бали;

n – кількість параметрів, що характеризують перспективи росту СЗГ.

Середня оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ () визначається за даними табл. 2 за формулою:

де Вj – оцінка зміни j-го параметра в перспективі рентабельності СЗГ, бали;

m – кількість параметрів, що характеризують перспективи рентабельності СЗГ.

Таблиця 1 - Оцінка змін у перспективі росту СЗГ

Параметри

Шкала інтенсивності, бали

-5

0 +5

1

Темп росту галузі промисловості

скоротиться

підвищиться

2

Приріст чисельності споживачів даної галузі

скоротиться

підвищиться

3

Динаміка географічного розширення ринків

розшириться

звузиться

4

Ступінь відновлення продукції

зменшиться*

підвищиться*

5

Ступінь відновлення технології

зменшиться *

підвищиться*

6

Рівень насичення попиту

підвищиться

зменшиться

7

Суспільна прийнятність товару

зменшиться

підвищиться

8

Державне регулювання витрат

посилиться

ослабне

9

Державне регулювання росту

посилиться

ослабне

10

Несприятливі фактори для росту

підсиляться

ослабнуть

11

Сприятливі фактори для росту

ослабнуть

підсиляться

Разом сума балів

Загальна оцінка змін у перспективі росту (G)

Таблиця 2 - Оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ

Параметри

Шкала інтенсивності, бали

-5

0 +5

1

Коливання обсягу продажів

підвищаться

зменшаться

2

Коливання цін

підвищаться

зменшаться

3

Циклічність попиту

підвищиться

зменшиться

4

Рівень попиту порівняно з потужністю

понизиться

підвищиться

5

Відновлення складу продукції

порідшають*

почастішають*

6

Тривалість життєвих циклів

скоротиться

збільшиться

7

Витрати на НДДКР

зменшаться *

підвищаться*

8

Агресивність головних конкурентів

підвищиться

зменшиться

9

Конкуренція закордонних фірм

підвищиться

зменшиться

10

Конкуренція на ринках ресурсів

підвищиться

зменшиться

11

Інтенсивність торгової реклами

підвищиться

зменшиться

12

Обслуговування після продажу

підвищиться

скоротиться

13

Ступінь задоволення споживачів

зменшиться

підвищиться

14

Державне регулювання конкуренції

посилиться

ослабне

15

Тиск споживачів

підвищиться

зменшиться

Разом сума балів

Загальна оцінка змін у перспективі рентабельності (R)

Середня оцінка рівня нестабільності у СЗГ () визначається за даними табл. 1 і 2 за допомогою формули:

де – негативні оцінки змін i-го та j-го параметрів у перспективі росту і рентабельності СЗГ, бали;

, – кількість негативних параметрів, що характеризують перспективи росту і рентабельності СЗГ.

Середня оцінка рівня стабільності у СЗГ (’) визначається за даними табл. 1 і 2 за формулою:

де – позитивні оцінки змін i-го та j-го параметрів у перспективі росту і рентабельності СЗГ, бали;

, – кількість позитивних параметрів, що характеризують перспективи росту і рентабельності СЗГ.

Оцінка привабливості СЗГ (S) визначається за формулою:

S = a ´ + b ´ + g ´ + s ´ ’,

де a, b, g, s – коефіцієнти значущості факторів, які встановлені експертами (керівниками СЗГ ) за умови:

a + b + g + s = 1,0.

Експертні оцінки змін у перспективах росту і рентабельності СЗГ АТ "Азот" (ринку АДК Північної Америки і Західної Європи) представлені у табл. 3, 4.

Таблиця 3 - Оцінка змін у перспективі росту СЗГ АТ "Азот" на ринку АДК

Параметри

Північна Америка

Західна Європа

оцінка, бали

примітка

оцінка, бали

примітка

-5

+5

-5

+5

1

2

3

4

5

6

7

1

Темп росту галузі промисловості

+1

ріст попиту на АДК у середньому на

2 % у рік

+2

ріст попиту на АДК у середньому на 5-6 % у рік; очікується розвиток виробництва пластифікаторів

2

Приріст чисельності споживачів даної галузі

+1

розширення чисельності виробників композиційних пластиків, найлона

+2

поява нових виробників, що використовують найлон, поліефірні поліолі; розвиток виробництва пластифікаторів

3

Динаміка географічного розширення ринків

-1

розширення географічних сегментів ринку

-2

поява нових географічних сегментів ринку

4

Ступінь відновлення продукції

0

немає можливостей відновлення (продукція стандартизована)

0

немає можливостей відновлення (продукція стандартизована)

5

Ступінь відновлення технології

-2

конкуренти вводять нові виробництва АДК на основі більш прогресивних технологій

-2

конкуренти вводять нові виробництва АДК на основі більш прогресивних технологій

6

Рівень насичення попиту

+1

споживання АДК у середньому на 10% перевищує виробництво (дефіцит); ріст обсягів пропозиції АДК на внутрішньому ринку країни

+2

ненасичений попит (у зв'язку зі швидкими темпами його росту)

1

2

3

4

5

6

7

7

Суспільна прийнятність товару

+1

заклики в ЗМІ помітного впливу на рівень зростаючого попиту не роблять

-1

споживачі не задоволені якістю АДК з України

8

Державне регулювання витрат

-1

імпорт АДК знаходиться у сфері державного регулювання і контролю (додаткові витрати імпортерів)

+1

імпорт АДК не регулюється державою

9

Державне регулювання росту

-2

імпорт АДК знаходиться у сфері державного регулювання і контролю (установлення квот імпортерам у зв'язку з ростом обсягів пропозиції АДК на внутрішньому ринку країни)

+2

імпорт АДК не регулюється державою

10

Несприятливі фактори для росту

-1

розширення виробництва АДК конкурентами

-2

значне розширення виробництва АДК конкурентами

11

Сприятливі фактори для росту

0

відсутні

0

відсутні

Разом сума балів

-7

+4

-7

+9

Загальна оцінка змін у перспективі росту (G)

-3

+2

Таблиця 4 - Оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ АТ "Азот" на ринку АДК

Параметри

Північна Америка

Західна Європа

оцінка, бали

примітка

оцінка, бали

примітка

-5

<\/a>") //-->