Аналіз системи кадрової політики Кіровського виконавчого комітету

Планування персоналу - це цілеспрямована діяльність із забезпечення пропорційного і динамічного розвитку персоналу організації, розрахунок і його кваліфікацією, визначення загальної і додаткової потреби в персоналі на наступні періоди.

Формування персоналу - особлива стадія управління трудовими ресурсами, оскільки будь-яке відхилення чисельності персоналу від потреби організації негативно впливає на рівень використання трудового потенціалу, тобто ефективність її діяльності. Мета формування персоналу Кіровського виконавчого комітету - звести до мінімуму витрати, які формуються в процесі навчання та особистих якостей людей зі здібностями, їх використання при виконанні конкретних видів робіт. Набір персоналу як процес створення необхідного резерву кандидатів, з яких буде здійснюватися відбір найбільш відповідних працівників для виконання необхідних робіт, буває двох видів: зовнішній і внутрішній.

Для ефективного набору персоналу необхідно використовувати різні його джерела: власні працівники, випадкові претенденти, колишні працівники, випускники ВНЗ, люди, які відгукнулися на рекламу.

Порядок прийому й звільнення працівників:

1) Прийом на роботу посадових осіб здійснюється на конкурсній основі відповідно до "Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 і з кадрового резерву, а службовців і обслуговуючого персоналу - на підставі письмової заяви працівника.

2) Кандидати на заміщення господарських посад посадової особи, успішно минулий відбірний конкурс, службовці й обслуговуючий персонал реалізують своє право на працю шляхом висновку трудового договору про роботу з адміністрацією районної ради згідно Кодексом Закону про працю України.

3) Висновок трудового договору з посадовою особою здійснюється на підставі рішення конкурсної комісії й оформляється розпорядженням голови районної ради про прийом на роботу.

- прийнятий на роботу повинен бути ознайомлений з розпорядженням під розпис. У даному розпорядженні вказується посада згідно зі штатним розписом, умови оплати праці й дати, з якої працівник приступає до виконання службових обов'язків;

- при висновку трудового договору за згодою сторін може бути встановлений для посадової особи випробний термін до 6-ти місяців.

4) До початку роботи адміністрація зобов'язана:

- ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором;

- ознайомити працівника з посадовими інструкціями, умовами праці;

- визначити працівникові робоче місце;

- проінструктувати працівника за охороною праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієні праці й протипожежної безпеки.

5) Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це письмово адміністрацію за 2 тижні.

Звіт з передвипускної практики


Інші статті по менеджменту

Cистема управління зовнішньоекономічною діяльністю ЗАТ Харків'янка
Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації світової економіки і підвищення ролі зовнішньоекономічної діяльності для вітчизняних підприємств найважливішим завданням стає управлі ...

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Європейські стандарти у сфері праці
В системі захисту основних прав і свобод людини у сфері праці і трудових відносин, соціального забезпечення та встановлення відповідного рівня їх правових гарантій є міжнародні норми пр ...

Розділи