Аналіз витрат логістичних процесів

Існує ряд визначень і класифікацій витрат логістичних процесів, які відрізняються між собою в акцентуванні на тих або інших моментах і в принципах класифікації. В енциклопедичному словнику можна знайти таке визначення та класифікацію логістичних витрат: "Витрати, які виділяються залежно від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах" [3, с. 203].

При цьому принципово важливим вважається поняття загальних логістичних витрат. Отже, загальні логістичні витрати – це витрати на реалізацію базових логістичних функцій (постачання, виробництво, збут), витрати на інформаційно-комп’ютерну підтримку та фінансові операції під час реалізації базових логістичних функцій, витрати на логістичне адміністрування, збиток від недостатнього рівня якості логістичного менеджменту та сервісу.

Особливості трактування визначення логістичних витрат і виділення тих чи інших витрат або групи витрат залежить від виду логістичної системи, завдань управління й оптимізації в конкретних логістичних ланцюгах і каналах.

Традиційні системи обліку агрегують логістичні витрати в інші групи корпоративних витрат, що не дозволяє провести їх детальний аналіз, урахувати всі наслідки прийнятих управлінських рішень, а також їх вплив на загальну ефективність логістичної системи. Все це обумовлює те, що логістичні витрати знаходяться поза контролем керівництва підприємств [4, с. 170].

Практичний підхід до розрахунку й аналізу логістичних витрат повинен бути якомога більш простим і адаптованим до встановлених принципів бухгалтерського обліку, калькуляції витрат.

Існує ряд теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з виділенням і автономною обробкою конкретних груп і компонентів витрат. З теоретичної точки зору необхідне більш повне, комплексне трактування витрат, що відображає сутність проблеми та дає можливість одержати її всебічну оцінку. Із практичного погляду в рамках існуючої системи обліку це може виявитися скрутним або взагалі неможливим.

Ідентифікація логістичних витрат у кожному конкретному випадку повинна враховувати практичний аспект, що не завжди відповідає поданим у спеціальній літературі теоретичним моделям.

Більшість логістичних витрат виявляються умовно-постійними, особливо стосовно масштабів господарської діяльності, тобто обсягу обороту, виробництва або продажу. Скоротити ці витрати можна за рахунок удосконалювання логістичних процесів, прискорення просування матеріальних цінностей, підвищення швидкості відновлення запасів [5, с. 292].

Локалізація та структурна декомпозиція логістичних витрат на підприємстві повинні слугувати практичним цілям, а саме:

- визначенню рівня та структури логістичних витрат, а також їхнього впливу на діяльність підприємства в цілому;

- оцінці раціональності формування логістичних витрат;

- плануванню та нормуванню логістичних витрат.

Структурні аспекти логістичних витрат необхідно виділяти з урахуванням цих цілей. Логістичні витрати повинні бути складовою частиною витрат підприємства й ураховуватися в балансі результатів його діяльності. Очевидно, що із практичної точки зору в кожному конкретному випадку виявляється достатнім виділення та застосування тільки декількох аспектів логістичних витрат.

Незалежно від класифікації витрат логістичних процесів у підсумковому балансі вони беруть участь у формуванні витрат на діяльність підприємства та фінансових результатів його діяльності. Тому знання структури, рівня й факторів, що визначають витрати логістичних процесів, є необхідною умовою їх скорочення.

Визначимо основні витрати логістичних процесів.

Транспортні витрати

Діяльність ТОВ "Промсервіс" нерозривно пов’язана із проблемами реалізації каналів постачання продукції та її розподілу в рамках певної логістичної системи. За цих умов підприємству необхідно вирішувати питання перевезень: вибір виду транспорту, метод організації перевезень, тип транспортних засобів і т. ін. Все це стосується транспортної діяльності підприємства.

Транспортна діяльність – це переміщення товарів та людей з одного місця на інше, при якому не відбувається ніяких перетворень переміщуваних об’єктів [14, c.139].

На відміну від інших логістичних операцій транспортування не прив’язане до якого-небудь географічного пункту. Сфера транспорту являє собою велику кількість послуг, пов’язаних із розподілом товарів між виробником і споживачами, а також взаємодією між різними рівнями виробництва в розподілі продукції.

ТОВ "Промсервіс" для транспортних послуг використовує власні автомобілі або послуги авто перевізників, вирішуючи це питання ситуаційно, залежно від завантаженості власних машин на даний час. Транспортних компаній дуже багато, і тому, для виконання кожного замовлення розглядається різний транспорт в залежності від маси та габариту.

Аввтопарк ТОВ "Промсервіс" складається з автомобілей:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Рівень достовірності експертних оцінок
У даній роботі наведено зручний для практичного використання формат для формулювання підприємницького ризику: ризик недосягнення цілей підрозділу підприємства внаслідок можливої події. Т ...

SWOТ-аналіз підприємства
Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортим ...

Стратегічне планування і управління на підприємстві
Мета дисципліни «Стратегічне управління» - сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні основи стратегічного планування та про його місце в системі управління підприємством; п ...

Розділи