Поняття та сутність ефективності управління

Отже, аналіз сучасних поглядів на проблему ефективності управління у розвинених державах дає змогу дійти висновку, що в основі результативності капіталістичної системи управління лежить головний критерій - економічний: «ефективність - показник прибутку», який і зумовлює принципи, форми і методи оптимізації капіталістичної управлінської діяльності. У зв'язку з цим доцільно відзначити і певну концептуальну та методично протилежну строкатість існуючих підходів до проблеми ефективності управління, проте їх об'єднує намагання посилити життєздатність капіталізму і його системи управління, що робиться небезуспішно.

Розв'язання проблеми досягнення високої ефективності управління залежить від багатьох умов (техніко-технологічних, фінансово-економічних, політико-правових, морально-ідеологічних, організаційно-управлінських) та професійно-особистих якостей менеджерів. Саме в процесі управління і пов'язуються всі умови, важелі й засоби досягнення зазначеного завдання. Тому шлях до досягнення високої ефективності будь-якого виду суспільної праці лежить через підвищення ефективності управлінської діяльності.

Свідчення тому - наша дійсність. Сьогодні вже всі визнають, що зруйнування державно-політичної, економічної й соціальної систем було б менш катастрофічним, якби з самого початку створення суверенної України не було допущено помилок у багатьох сферах суспільного життя, передусім в управлінні. Політична нестабільність, невизначеність політичного й економічного курсу розвитку, амбіційні чвари нових лідерів, партій і рухів, відсутність контролю за строками і якістю виконання завдань, різке падіння дисципліни й відповідальності працівників, всезростаюча їх корумпованість і бюрократизація призвели фактично до некерованості економікою та й усім суспільством. Управлінська праця втратила свою суспільну значущість, а її ефективність наблизилась до нульової позначки.

Не може бути високої ефективності суспільного виробництва за поганої організації управлінської праці та низької ефективності управління виробництвом, тому що результати діяльності управлінських працівників реалізуються в праці осіб, що безпосередньо зв'язані з матеріальним виробництвом. Відповідно і рівень продуктивності управлінської праці впливає на загальний рівень продуктивності сукупної праці та ефективність суспільного виробництва. Ось чому підвищення ефективності й якості роботи всіх ланок системи управління, вдосконалення її структури, організації та практичної діяльності є важливими складовими елементами радикального процесу поліпшення якісних характеристик сучасного суспільного розвитку нашої країни. Це особливо наочно виявляється у сфері економіки.

Відомо, що частка управлінських неузгоджень у загальних виробничих втратах за своїми матеріальними наслідками значно більша за втрати від поганої організації праці безпосередньо на робочому місці. А коли врахувати, що продуктивність працівників сфери управління не тільки не зростає, а упродовж останніх років навіть різко зменшилась, як і продуктивність праці робітників, то втрати суспільної праці ще більші. Втрата управління державним сектором виробництва та неефективний вплив на інші структури є одними з головних причин спаду виробництва, який спричиняє зубожіння більшості населення. А коли втрачається керованість основними суспільними процесами, то стан суспільства стає хаотичним, починаються безладдя, катаклізми в усіх сферах людського буття, відкидається будь-яка законність, посилюється конфронтаційність, зростають злочинність, корупція. Важелі управління перехоплюють мафіозні структури. Тому роки так званої реформістської діяльності не тільки втрачені, а й принесли великі збитки менталітету держави й народу України. Ми можемо зберегти країну та її економіку, зупинити руйнівні процеси, тільки радикальним способом поліпшивши організацію і функціонування всієї системи управління, забезпечивши узгоджену роботу всіх управлінських структур у центрі та на місцях.

Нині дедалі більше стає очевидним, що соціально-економічний розвиток можна забезпечити лише за зростаючого використання управлінських ресурсів. Інакше неможливо реалізувати об'єктивні можливості нового суспільства. Шлях до досягнення високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної діяльності людини лежить через підвищення ефективності та якості управління. Ось чому різке підвищення якості й ефективності управлінської діяльності, функціональної результативності роботи державного апарату стало важливим політичним, економічним та організаційним завданням сучасного періоду.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7


Інші статті по менеджменту

Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
Інформаційна система управління - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахівців, а також призначена для обробки інфо ...

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру Сумилада)
Для дослідження була обрана тема «Особливості формування сучасних структур управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна заб ...

Управління, як соціальний феномен
Людина – головна рушійна сила розвитку суспільства, що відбувається на основі вдосконалення технологій, нових наукових відкриттів та технічних винаходів. Психологія, яка досліджує таємниці ...

Розділи