Поняття та сутність ефективності управління

Отже, аналіз сучасних поглядів на проблему ефективності управління у розвинених державах дає змогу дійти висновку, що в основі результативності капіталістичної системи управління лежить головний критерій - економічний: «ефективність - показник прибутку», який і зумовлює принципи, форми і методи оптимізації капіталістичної управлінської діяльності. У зв'язку з цим доцільно відзначити і певну концептуальну та методично протилежну строкатість існуючих підходів до проблеми ефективності управління, проте їх об'єднує намагання посилити життєздатність капіталізму і його системи управління, що робиться небезуспішно.

Розв'язання проблеми досягнення високої ефективності управління залежить від багатьох умов (техніко-технологічних, фінансово-економічних, політико-правових, морально-ідеологічних, організаційно-управлінських) та професійно-особистих якостей менеджерів. Саме в процесі управління і пов'язуються всі умови, важелі й засоби досягнення зазначеного завдання. Тому шлях до досягнення високої ефективності будь-якого виду суспільної праці лежить через підвищення ефективності управлінської діяльності.

Свідчення тому - наша дійсність. Сьогодні вже всі визнають, що зруйнування державно-політичної, економічної й соціальної систем було б менш катастрофічним, якби з самого початку створення суверенної України не було допущено помилок у багатьох сферах суспільного життя, передусім в управлінні. Політична нестабільність, невизначеність політичного й економічного курсу розвитку, амбіційні чвари нових лідерів, партій і рухів, відсутність контролю за строками і якістю виконання завдань, різке падіння дисципліни й відповідальності працівників, всезростаюча їх корумпованість і бюрократизація призвели фактично до некерованості економікою та й усім суспільством. Управлінська праця втратила свою суспільну значущість, а її ефективність наблизилась до нульової позначки.

Не може бути високої ефективності суспільного виробництва за поганої організації управлінської праці та низької ефективності управління виробництвом, тому що результати діяльності управлінських працівників реалізуються в праці осіб, що безпосередньо зв'язані з матеріальним виробництвом. Відповідно і рівень продуктивності управлінської праці впливає на загальний рівень продуктивності сукупної праці та ефективність суспільного виробництва. Ось чому підвищення ефективності й якості роботи всіх ланок системи управління, вдосконалення її структури, організації та практичної діяльності є важливими складовими елементами радикального процесу поліпшення якісних характеристик сучасного суспільного розвитку нашої країни. Це особливо наочно виявляється у сфері економіки.

Відомо, що частка управлінських неузгоджень у загальних виробничих втратах за своїми матеріальними наслідками значно більша за втрати від поганої організації праці безпосередньо на робочому місці. А коли врахувати, що продуктивність працівників сфери управління не тільки не зростає, а упродовж останніх років навіть різко зменшилась, як і продуктивність праці робітників, то втрати суспільної праці ще більші. Втрата управління державним сектором виробництва та неефективний вплив на інші структури є одними з головних причин спаду виробництва, який спричиняє зубожіння більшості населення. А коли втрачається керованість основними суспільними процесами, то стан суспільства стає хаотичним, починаються безладдя, катаклізми в усіх сферах людського буття, відкидається будь-яка законність, посилюється конфронтаційність, зростають злочинність, корупція. Важелі управління перехоплюють мафіозні структури. Тому роки так званої реформістської діяльності не тільки втрачені, а й принесли великі збитки менталітету держави й народу України. Ми можемо зберегти країну та її економіку, зупинити руйнівні процеси, тільки радикальним способом поліпшивши організацію і функціонування всієї системи управління, забезпечивши узгоджену роботу всіх управлінських структур у центрі та на місцях.

Нині дедалі більше стає очевидним, що соціально-економічний розвиток можна забезпечити лише за зростаючого використання управлінських ресурсів. Інакше неможливо реалізувати об'єктивні можливості нового суспільства. Шлях до досягнення високої якості й ефективності будь-якого виду соціальної діяльності людини лежить через підвищення ефективності та якості управління. Ось чому різке підвищення якості й ефективності управлінської діяльності, функціональної результативності роботи державного апарату стало важливим політичним, економічним та організаційним завданням сучасного періоду.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7


Інші статті по менеджменту

Основні принципи і типи організаційної культури
Ефективність діяльності компанії значною мірою визначається такими факторами: виробничі потужності, технології, персонал, його кваліфікація, фінансові ресурси, ноу-хау, потенціал розвитк ...

Організація праці
Нормування праці – це наукова дисципліна, що має особливий зміст, сферу дослідження і свої методи вивчення явищ виробничої діяльності людини. Нормування праці – це економічна наука, по ...

Аналіз та прогнозування ринку праці
Специфіка ринку праці визначається особливістю того товару, який на ньому представлений. Праця невіддільна від людини, вона є формою життєдіяльності особи тому не може бути об’єктом купівлі-прод ...

Розділи