Оцінка ефективності впровадження запропонованих заходів щодо вдосконалення організації роботи на підприємстві

На даний момент оцінка буде позитивна, так як зараз проводиться реорганізація підприємства. Перше, що зараз виконується це – ремонт, зміна інтер’єру, потім зміна меню з невеликим підвищенням ціни. Паралельно також змінюється форма персоналу, вивіска закладу. Моніторинг закладу проводиться успішно, особливу увага приділяється постачальникам та якості продукції.

За призначенням і методами розрахунку розрізняють абсолютну та порівняльну ефективність. Це пов‘язано з тим, що у практиці економічних розрахунків доводиться вирішувати два завдання:

1) визначати й оцінювати рівень ефективності використання окремих видів витрат і ресурсів, економічну ефективність виробництва в цілому (галузі, об‘єднання, підприємства), а також аналізувати вплив різних організаційно-технічних заходів на показники діяльності підприємства;

2) порівнювати та відбирати кращі варіанти нової техніки, технології, організації виробництва.

Абсолютна економічна ефективність визначається по підприємству в цілому та характеризує загальний ефект (віддачу) від використання ресурсів і витрат.

Порівняльна економічна ефективність характеризує економічні переваги одного варіанта над іншими щодо раціонального використання ресурсів і витрат.

При порівнянні та виборі варіантів організаційно-технічних заходів використовуються певні критерії і показники.

Критерії характеризують принцип, підхід до оцінки економічної ефективності, тоді як показники - безпосередній спосіб її оцінки.

В умовах ринкової економіки за критерій економічної ефективності доцільно приймати максимізацію прибутку від виробництва та реалізації продукції при мінімальних видатках.

Складність і різноманітність зв‘язків промислового виробництва, велика кількість діючих у ньому чинників мають неабиякий вплив на економічну ефективність підприємства. Тому її слід оцінювати за допомогою системи узагальнених і часткових показників. Всі вони використовуються для визначення економічної ефективності від передбачених стратегією заходів, з удосконалення конструкцій виробів, технології та організації виробництва.

Підвищення ефективності та якості роботи підприємства в умовах ринкової економіки можна досягти лише шляхом поєднання прогресивної техніки й технології з раціональною організацією виробництва і праці, тобто впровадження менеджменту.

Система показників оцінки економічної ефективності менеджменту

Загальні показники.

1. Виробництво продукції на 1 грн. витрат;

2. Відносна економія основних виробничих фондів, нормативних коштів, матеріальних витрат, фонду оплати праці;

3. Собівартість;

4. Рентабельність;

5. Прибуток;

Частка збільшення виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці

1. Економія чисельності працівників;

2. Зниження трудомісткості виробів основних виробничих фондів;

3. Приріст обігових коштів стосовно приросту товарної продукції;

4. Відношення приросту прибутку до капітальних вкладень, які його зумовили;

5. Питомі капітальні вкладення до приросту продукції ;

6. Термін відшкодування капітальних вкладень - відношення їх до суми приросту одержаного прибутку

Відношення темпів приросту матеріальних витрат до темпів приросту товарної продукції

За всіма технічними, технологічними та організаційними заходами, передбаченими стратегією (бізнес-планом), визначаються також показники: умовно-річна економія; економія до кінця року; перехідна економія. Умовно-річна економія - економія від впровадження того чи іншого заходу за рік (12 міс), його використання у виробництві. Розраховується через показник зниження собівартості і річний випуск продукції. Цей показник є базовим для оцінки економічної значущості заходів з організації виробництва, а також визначення терміну відшкодування витрат на їх реалізацію.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

SWOT-аналіз діяльності ЗАТ Рівне-Борошно
Сьогодні компанії працюють в умовах великої невизначеності. Їм доводиться розв’язувати багато складних проблем. Вони мають конкурувати не лише з вітчизняними компаніями та з іноземними, ...

Кадрове діловодство, робітник, керівник, кар’єра, звільнення, переведення, прийом
Трудова діяльність працівника документально відображається в механізмах прийняття, звільнення, переведення, надання відпусток та інші. Документування трудової діяльності здійснюється відділом кадрів ...

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових г ...

Розділи