Сутність і зміст принципів організації

В попередньому розділі нами встановлено, що пізнання законів організації дозволяє не тільки розкрити загальні і істотні зв'язки в системі організаційних відносин і тим самим проникнути в світ загальних організаційних форм буття речей, матеріальних і духовних утворень, але і встановити механізми (порядок) їх дії і можливості використовування. Саме з останнього твердження виникає та організаційна обумовленість, яка існує між законами і принципами. Принцип є не що інше, як початкове положення, правило дії, що витікає із закону. Принципи організації — це загальні правила (положення) формування (самоформування) систем в природі і суспільстві, забезпечуючи їх впорядкованість і доцільність функціонування.

Все різноманіття принципів організації можна класифікувати по ряду ознак (мал. 3.1).

Принципи і закони по суті справи відображають один і той же фрагмент дійсності, але відображають його в різній формі: закон — у вигляді образу (позитивного знання), принцип — у вигляді певної вимоги (регулятивної норми). Відмінність принципу від закону полягає і в тім, що він може бути сформульований на основі не одного, а декількох законів, а також тієї або іншої загальної форми буття, тієї або іншої властивості матеріальних і ідеальних утворень. Так, наприклад, принцип історизму, відображає в своїх вимогах ряд загальних законів, а також рух як загальну форму буття (атрибут) матерії.

По ступеню обґрунтованості виділяють наукові і буденні принципи. До наукових відносяться принципи, які можуть бути сформульовані на основі пізнання законів і закономірностей організації і містять в собі певні вимоги до мислячого суб'єкта, орієнтуючі його на пізнавальну діяльність. До буденних відносяться в основному ті правила і дії, які сформульовані людиною на основі власного сприйняття дійсності, традиції і інтуїції. Вони майже всі без виключення суб'єктивні і не нести достатньої наукової обґрунтованості.

Мал. 3.1. Класифікація принципів організації [1]

По ступеню універсалізації принципи організації можна розділити на універсальні (загальні), специфічні (особливі) і ситуаційні. До універсальних відносяться принципи, що відображають правила формування найрізноманітніших систем в природі і суспільстві; до специфічних — діючі в окремих сферах природної і людської дійсності; до ситуаційних — лише ті, які характерні для конкретних ситуацій.

За способом реалізації можна виділити принципи, реалізовані природою без якої-небудь участі людини; при взаємодії природи і людини і лише з участю людини. Останні можуть бути здійснені за допомогою індивідуальної, колективної і сукупної суспільної діяльності.

За масштабом дії принципи організації можна умовно розділити на діючі тільки в окремих елементах системи, на рівні працівника підприємства (принцип індивідуальної роботи); між елементами системи усередині підприємства (принцип корелятивного зв'язку суб'єкта і об'єкту управління, принцип зворотного зв'язку); між системами (між підприємствами, галузями народного господарства).

На підставі представленої класифікації можна об'єднати принципи організації в єдину систему, внаслідок чого визначається їх чітка ієрархічна структура: за призначенням, рівню, широті і масштабам використовування, а також характеру взаємообумовленості. Виникає єдиний ланцюг базових, доповнюючих, початкових і похідних принципів. Один базовий принцип звичайно пов'язаний з декількома доповнюючими, а від одного початкового принципу утворюється декількох похідних. Послідовність взаємообумовленості по типу початковий — похідний шикується через всю систему принципів організації: найзагальніші принципи (універсальні) є початковою базою для приватних, ті, у свою чергу, є початковими для ще більш приватних і т.д. Підставу ієрархічної структури принципів організації утворюють універсальні принципи, що використовуються в масштабах природи і суспільства. Вони є початковими для формування специфічних і ситуаційних.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Виробничо-торговельна діяльність підприемства
Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання ...

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП Агро-тера)
Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві ...

Оглядово-аналітичні документи
Актуальність теми: Протягом усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. ...

Розділи