Характеристики та параметри трудових процесів

Процес – просування, сукупність послідовних дій, явищ для досягнення результатів або розвитку чого-небудь.

Трудовий процес – діяльність менеджера, працівника, направлена на видозміну і пристосування засобів і предметів праці для досягнення цілей системи.

Принципи організації трудових процесів:

а) пропорційність (усі учасники мають однакову трудову здатність, відсутність затримок процесів і простоїв агрегатів);

б)спеціалізація (форма розподілу праці, відбиває повторюваність трудових процесів);

в) прямоточність (відсутність зустрічних потоків елементів праці);

г) ритмічність (характеризує випуск продукції за певний час);

ґ)економічність (раціональне і безвідходне використовування елементів праці);

д) профілактика (обслуговування трудових процесів для попередження відмов);

ж) безперервність (попередження простоїв);

з) паралель (поєднання трудових процесів у часі).

Методи організації трудових процесів (ОПМ) з урахуванням поєднання їх в часі:

· послідовний;

· паралельний;

· змішаний;

· комбінований;

· синхронний.

1) технологічні чинники праці:

n – кількість трудових процесів;

N – програма випуску;

П – кількість виробів у товарному комплекті;

Qi – трудомісткість i-го процесу;

Rij – кількість j-го виду ресурсів на i-му процесі;

Іij – інтенсивність споживання ресурсів:

де Т – час випуску продукції;

Розрізняють 3 групи параметрів (табл. 2):

Таблиця 2 Форми ОПМ

Чинник

праці

Технологія

Агрегатна

Конвейєрна

Агрегатно-потокова

Стендова

Роторна

Робото-технічна

Моторність предметів праці

періодична

безперервна

ритмічна

без пересування

неперервна

поопераційна

Умова праці

між пересуван-нями

в процесі переміщення

між переміщен-нями

стаціонарні

в процесі пересування

між переміщен-нями

Засіб

переміщення предметів праці

кран

конвейєр

кран

кран

обертання

роботи

Вид технологічної лінії

верстати, механізми

неперервно-потокова

перервно-потокова

складальний агрегат, стенд

неперервно-потокова

неперервно-потокова

Контроль якості

візуальний

електронно-безперервний

електронно-періодичний

на робочих

місцях

електронний між перехо-дами

електронний між переходами

Застосування

партійний

безперервне

масове виробництво

серійне

одиничне виробництво

масове виробництво

велике серійне виробництво

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Європейські стандарти у сфері праці
В системі захисту основних прав і свобод людини у сфері праці і трудових відносин, соціального забезпечення та встановлення відповідного рівня їх правових гарантій є міжнародні норми пр ...

Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства Ларіс
Планування є однією з основних функцій управління й у жодному разі не може бути поза увагою ні практиків, ні науковців. З різних аспектів планування (оперативного, поточного, перспективного) більшість ...

Операційний менеджмент
Економічний розвиток суспільства на сьогодні, - показник, що характеризує стан суспільства, стан освіти, науки, культури та всіх галузей людського життя, що певним чином пов’язані з розв ...

Розділи