Види систем організації праці

Елементи систем праці можуть створюватися за такими принципами:

а) предметний (предмет праці);

б) функціональний;

в) технологічний (технологія переробки початкових компонентів).

Елементи праці в суб’єкті управління:

· контролюючий орган – облік і реєстрація параметрів праці;

· задаючий орган – формування норм, стандартів, нормативів, технічних умов, що визначають зміни параметрів праці;

· регулюючий орган – підтримка параметрів праці в заданих межах і умовах.

Елементи об’єкта управління:

· предмет праці – матеріальні ресурси, виготовлені людиною, використані в процесі праці;

· засоби-знаряддя праці, механізми, організаційна техніка, засоби електронної обробки і передачі даних;

· праця – доцільна діяльність людини (рис.1).

Рис. 1 Організація праці менеджера (ОПМ)

Зв’язки в системі ОПМ:

· функціональні внутрішні зв’язки (забезпечують взаємодію елементів системи праці);

· інформаційні зв’язки (регулюють вхідну і вихідну інформацію);

· речові або матеріальні зв’язки (вхідні ресурси-матеріали, деталі, засоби, паливно-енергетичні ресурси).

Крім того, в системах менеджменту розглядаються зв’язки (відносини), що виникають у процесі праці:

· ієрархічні;

· відносини людини і праці;

· сили дії.

Відповідно до розвитку економічних відносин змінюються види управління працею (табл. 1).

Таблиця 1 Види управління працею

Вид управління

Аспекти праці

Економічні відносини

Матеріальна основа

Система

організацій

Професійні

вимоги

Ремісний

доіндустріальній

мануфактурне виробництво

кооперація праці

професійні

Технократичний

індустріальні

механізоване виробництво

машини, що обслуговуються людьми

відповідність розряду робіт

Ситуаційний

інформаційні

гнучке автоматизоване виробництво

менеджмент, маркетинг

висока професійна кваліфікація

Інноваційний

науково-технічні

роботизовано виробництво

науково-виробничі

цикли

науково-технічні кваліфікації

Логістичний

глобальні

гнучке автоматизоване виробництво

виробниче просування- збут

своєчасність і якість

Кадровий потенціал

демократичні

система

соціального партнерства

ефективна праця

результативність і якість


Інші статті по менеджменту

Аналіз та прогнозування ринку праці
Специфіка ринку праці визначається особливістю того товару, який на ньому представлений. Праця невіддільна від людини, вона є формою життєдіяльності особи тому не може бути об’єктом купівлі-прод ...

Корпоративний імідж
Перш ніж перейти до аналізу практичних питань формування іміджу (образу) організації, звернемо увагу на деякі питання загальнотеоретичного плану. Згадуваний нами Е. Бернайз наголошував, ...

Стратегічне планування і управління на підприємстві
Мета дисципліни «Стратегічне управління» - сформувати у студентів уявлення про загальні теоретичні основи стратегічного планування та про його місце в системі управління підприємством; п ...

Розділи