Фінансово – економічні результати, ефективність діяльності підприємства.

1. Показник продуктивності:

Продуктивність = Кількість виготовленого товару / Кількість використаних ресурсів.

Продуктивність = 48 500+1657+1379+213,20 / 48 500 = 1,07

2. Показник ефективності:

Ефективність = Ринкова вартість товару / Затрати на виробництво

Ефективність = 100 000 / 51 540 = 1,9

5.2.1 Показники рентабельності:

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства.

I. Рентабельність ресурсів(активів) підприємства за прибутком від звичайної діяльності – це прибуток від звичайної діяльності, що припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства:

де Пзвд – прибуток від звичайної діяльності підприємства,грн.;

А – середня сума активів підприємства (сировина, матеріали, паливо, електроенергія), грн.

Рзвд = 12 795 288/12 804 000 = 1,0

II. Рентабельність ресурсів за чистим прибутком визначає, який чистий прибуток припадає на одиницю коштів інвестованих в активи підприємства:

де ЧП – чистий прибуток, грн.,

А – середня сума активів підприємства (сировина, матеріали, паливо, електроенергія, вартість будівлі, транспорт, офісні меблі), грн.

ЧП = 26 400 000 – 26 400 000 * 0,3 = 18 480 000

Ра = 18 480 000 / 16 931 748 = 1,09

III. Рентабельність власного капіталу – визначає, який чистий прибуток припадає на одиницю власного капіталу підприємства:

де ВК – середня сума власного капіталу підприємства чи прирівняного до нього, грн.,

Рвк = 18 480 000 / 15 000 000 = 1,23

IV. Рентабельність виробничих фондів – це чистий прибуток, що припадає на одиницю вартості виробничих фондів:

Вв.ф. – середня вартість виробничих фондів підприємства, гр.од.;

Виробничі фонди складаються з основних і оборотних. Основні фонди - це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання. Три групи основних фондів:

Перша - будівлі, споруди, їхні структурні компоненти й передавальні пристрої;

Друга - автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи ЕОМ, інші машини для автоматичного оброблення інформації, телефони, інше офісне обладнання;

Третя - основні фонди, не включені до першої та другої груп.

Рвф = 18 480 000 / 9 257413 = 1,99

V. Рентабельність реалізації продукції – визначає, який прибуток припадає на грошову одиницю виручки від реалізації продукції:

Де Пр – прибуток від реалізації продукції, робіт, послуг, гр.од.;

ЧВ – чиста виручка.

Рпр = 26 400 000 / 18 480 000 = 1,43

Показники фінансової стійкості

Фінансова стійкість підприємства визначається його спроможністю фінансувати формування своїх запасів і витрат за рахунок стабільних джерел коштів. Розглянемо основні показники фінансової стійкості.

Обсяг власних обігових коштів характеризує оборотні активи підприємства, що фінансуються за рахунок власного капіталу і довготермінових зобов’язань. Наявність власних обігових коштів означає не лише спроможність підприємства фінансувати свою поточну діяльність, а й можливість розширювати виробництво продукції. Власні обігові кошти підприємства визначають за формулою:

ВОК = (ВК + ДЗ ) –Вн.а,

де ВК – власний і прирівняний до нього капітал підприємства на початок (кінець) періоду, гр.од.;

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
Актуальність теми полягає в тому, що реформування економіки України визначило нові умови і принципи функціонування промислового виробництва. Сьогодні результати діяльності суб'єктів про ...

Критеріі ефективності труда менеджмера
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринк ...

Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ Класс-Лайн)
Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно- економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпрод ...

Розділи