Власники і учасники проекту

Власник — це особа, яка має право власності.

Право власності – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і в своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов’язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Право власності охоплює правові норми, які закріплюють і охороняють стан приналежності матеріальних благ конкретним особам. Власність характеризується наявністю такої влади особи над річчю, яка визнана суспільством і регламентована соціальними норми. Оскільки влада над річчю неможлива без того, щоб інші особи, невласники речі, ставилися до неї як до чужої, власність означає відношення між людьми з приводу речей. Всі інші особи, невласники, зобов’язані утримуватися від будь-яких зазіхань на чужу річ і на волю власника мати цю річ. Таким чином, власність це суспільні відносини, які характеризуються двома основними ознаками: вони виникають з приводу речей, мають вольовий зміст.

Власність в економічному розумінні – це економічне панування суб’єкта над об’єктом, що належить йому, використання суб’єктом цих об’єктів своєю владою й у власних інтересах.

Право власності можна розглядати в об’єктивному і суб’єктивному значенні. В об’єктивному значенні право власності визначається як сукупність або система правових норм, що регулюють відносини власності. Суб’єктивне право власності за змістом – це забезпечена законом міра можливої поведінки фізичної і юридичної особи щодо володіння користування та розпорядження належним особі майном; воно надає власнику можливість на свій розсуд використати своє майно і свій інтелектуальний потенціал для будь-якої незабороненої законом діяльності.

Характерні ознаки права власності як суб’єктивного права:

Його зміст охоплює три правомочності;

Суб’єктом права власності може бути будь-який суб’єкт права;

Об’єктом правовідносин власності може бути будь-яка індивідуально-визначена річ. Родові речі можуть бути обэєктом права власності за умови їхньої індивідуалізації;

Своє право на річ власник здійснює завжди своєю владою й у своєму інтересі.

Складовими суб’єктивного права власності є правомочності – володіння, користування і розпорядження.

Суб’єктивне право власності – це юридично забезпечена можливість власника володіти, користуватися і розпоряджатися налужним йому майном на свій розсуд і в своїх інтересах шляхом здійснення щодо свого майна будь-яких дій, які не суперечать законодавству і не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб, а також можливість захисту від усіляких протиправних втручань до свого володарювання над належним йому майном.

Це означає, що суб’єктивне право власності є абсолютним. Власникові повинні протистояти усі інші особи, хоча кожна особа має право вимагати від власника припинення порушень її прав.

Отже, як вже було зазначено, для створення власного підприємства необхідно мати досить велику сумму коштів. Так як на даний час дуже важко самому утримувати бізнес, підприємство може бути створено декількома власниками.

Підприємство «ШклоПак» буде засноване трьома власниками. Відносини між ними будуть регулюватись установчим договором.

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Учасники вважають за необхiдне оговорити наступнi термiни, використанi в Установчому договорi та Статутi:

Статут означає Статут Товариства, який являє собою додаток до Установчого Договору та є його невід’ємною частиною.

Статутний фонд - це фонд Товариства, який включає капiталовкладення Учасникiв.

1.3. Пiд чинним законодавством України Учасники розумiють усi нормативнi акти законодавчих органiв України, мiжнароднi угоди та iншi акти державних органiв, які регулюють порядок створення та дiяльність господарських формувань, у тому числi за участю iноземних iнвесторiв на територiї України, зокрема Закони України:

- "Про господарськi товариства";

- “Про підприємництво”;

- "Про власнiсть";

1.4. Реєстрацiя - державна реєстрацiя Товариства в вiдповiдних органах влади України.

1.5. Учасники /Сторони/ - юридичнi та фiзичнi особи України та iнших країн, якi беруть участь своїм капiталом в дiяльностi Товариства та пiдписали даний договiр.

1.6. Частка Учасника - процентна участь Сторiн в Статутному фондi Товариства.

Найменування окремих статей не впливають на тлумачення змiсту цих статей.

1.7. Громадяни України:

- _; – м. Київ, вул. _, б. . кв. , паспорт: СН _, виданий _РУГУ МВС України в м. Києві . .199_ року

- _; – м. Київ, вул. _, б. . кв. , паспорт: СН _, виданий _РУГУ МВС України в м. Києві . .199_ року

- _; – м. Київ, вул. _, б. . кв. , паспорт: СН _, виданий _РУГУ МВС України в м. Києві . .199_ року

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Управління затратами
Нормативний метод обліку витрат Своєчасний вплив на рівень витрат на виробництво і формування собівартості продукції можливий при такій організації і методології обліку, при якій при ...

Планування особистої роботи менеджера
У повсякденному житті менеджер повинен виконувати безліч робіт, які визначаються функціональними обов’язками, зумовленими посадою, різними життєвими ситуаціями. Це вимагає здійснення пл ...

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Розділи