Оптимізація бюджету НДВКР

Витрати на НДВКР, як було відзначено вище, займають від 18 (іноді навіть менше, як у вищенаведеній програмі) до 50% у загальних інноваційних витратах. Однак, незалежно від розмірів цієї частки, їхня роль є вирішальною для успіху скільки-небудь значного нововведення. Це і зрозуміло: нововведення є по своєму змісті новим продуктом або процесом остільки, оскільки ґрунтується на новому знанні. Виробництво цього знання, як уже кілька разів підкреслювалося в книзі, можливо тільки при визначених фінансових витратах, зв'язаних у першу чергу з оплатою науково-дослідного персоналу. Виходячи з такої важливої ролі бюджету на НИОКР, природно припустити, що, складаючи частину витрат на інноваційні проекти, ці дослідницькі бюджети формують витрати як усієї служби НДВКР, так і служать вихідним пунктом для визначення розмірів інвестицій, що будуть потрібні в майбутньому для комерційного застосування цього результату. Як пише західногерманский дослідник Х.Гешка, "якщо виявити специфічні для галузі взаємозв'язку між витратами на НДВКР і обумовленими ними інвестиціями і виходити із середнього терміну здійснення проекту, то можна одержати верхню границю витрат на НДВКР для визначеного планового періоду". Однак у реальності існує ряд підхід моментів лімітують, що такий нормативний, серед яких головний - фінансові можливості фірми. Як було показано в ст.3, вони визначаються такими показниками, як обсяг продажів (оборот), величиною прибутку, готівкою. При цьому загальна сума засобів на НДВКР, як у цілому, так і у відділеннях, не складається з нормативно обумовлених бюджетів НДВКР по кожнім проекті, а навпаки - загальна сума асигнувань поділяється між поточними і проектами, що включаються знову в дослідницьку програму, як комерційними, прикладними, так і фундаментальними.

Іншою стороною такого обмежувального підходу до бюджету НДВКР є те, що далеко не всі проекти, що відповідають вимогам фінансових критеріїв фірми, приймаються для розробки. Тим самим знижується ринкова вартість фірми, зв'язана з оцінкою її активів ринком капіталів. Ця оцінка включає рівень проведених у фірмі НДВКР, що розраховується у витратах на них. Якщо бюджет НДВКР установлюється на нижньому для даної фірми рівні, то скороченню підлягають ті проекти, що у найменшому ступені знижують її ринкову вартість.

Багато в чому скорочення бюджетів НИОКР під впливом зовнішніх (циклічний спад, наприклад), і внутрішніх (зниження грошових надходжень) факторів порозумівається превалюванням бухгалтерської точки зору на дослідницькі витрати як на витрати, що вступає в протиріччя зі сприйняттям цих витрат як капіталу, що приносить прибуток.

Витрати на НДВКР складаються з грошових витрат на заробітну плату, закупівлю устаткування, податкових і рентних платежів і інших статей. Сума всіх цих витрат складає щорічний бюджет на НДВКР. У той же час робота дослідницького відділу орієнтована на виконання визначених цілей і підрозділяється на проекти, стадії і т.п., і містить у собі діяльність по оцінці, вимірові і контролеві проектів. Хоча теоретично і можливо розраховувати в деталях грошові витрати по кожній задачі, практично це не робиться ніде.

Звичайно в підготовці річних бюджетів центральною ланкою кошторисних розрахунків є підрахунок витрат на робочу силу, оскільки саме вони складають найбільш істотний компонент витрат на стадії НДВКР. Так, у США в середньому частка робочої сили у вартості науково-дослідних проектів складає від 65% до 85%. У країнах Західної Європи її частка більш висока. Тому загальний кошторис витрат на НДВКР зважує наявність і майбутню потребу в кадрових ресурсах і їхнє технічне забезпечення, з одного боку, і матеріальні можливості фірми - з іншої. При складанні бюджетного кошторису НДВКР ці розуміння вимагають ретельного обліку можливих витрат по елементах витрат, хоча справа це і досить важке. Позначається відсутність попереднього досвіду й аналогічних розрахунків, непередбачуваність технічних проблем, зміни в програмах у результаті появи нових знань або потреб, невизначеність часу дослідницького циклу, зайвий оптимізм фахівців-розроблювачів, розходження в продуктивності праці дослідників, інфляція, а також суб'єктивні пристрасті особи, що оцінює проект. Невизначеність – така головна риса формування кошторису витрат на НДВКР, причому ця невизначеність тим значніше, ніж тривалий цикл розробки і впровадження нововведення, чим більш воно "технологічно" і масштабно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Класифікація персоналу та форми його наймання
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентос ...

Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому анал ...

Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Тема контрольної роботи "Стратегічний аналіз у системі управління підприємством". Мета роботи розглянути такі питання: - концепція стратегічного управління; - зміст, ...

Розділи