Оптимізація бюджету НДВКР

Витрати на НДВКР, як було відзначено вище, займають від 18 (іноді навіть менше, як у вищенаведеній програмі) до 50% у загальних інноваційних витратах. Однак, незалежно від розмірів цієї частки, їхня роль є вирішальною для успіху скільки-небудь значного нововведення. Це і зрозуміло: нововведення є по своєму змісті новим продуктом або процесом остільки, оскільки ґрунтується на новому знанні. Виробництво цього знання, як уже кілька разів підкреслювалося в книзі, можливо тільки при визначених фінансових витратах, зв'язаних у першу чергу з оплатою науково-дослідного персоналу. Виходячи з такої важливої ролі бюджету на НИОКР, природно припустити, що, складаючи частину витрат на інноваційні проекти, ці дослідницькі бюджети формують витрати як усієї служби НДВКР, так і служать вихідним пунктом для визначення розмірів інвестицій, що будуть потрібні в майбутньому для комерційного застосування цього результату. Як пише західногерманский дослідник Х.Гешка, "якщо виявити специфічні для галузі взаємозв'язку між витратами на НДВКР і обумовленими ними інвестиціями і виходити із середнього терміну здійснення проекту, то можна одержати верхню границю витрат на НДВКР для визначеного планового періоду". Однак у реальності існує ряд підхід моментів лімітують, що такий нормативний, серед яких головний - фінансові можливості фірми. Як було показано в ст.3, вони визначаються такими показниками, як обсяг продажів (оборот), величиною прибутку, готівкою. При цьому загальна сума засобів на НДВКР, як у цілому, так і у відділеннях, не складається з нормативно обумовлених бюджетів НДВКР по кожнім проекті, а навпаки - загальна сума асигнувань поділяється між поточними і проектами, що включаються знову в дослідницьку програму, як комерційними, прикладними, так і фундаментальними.

Іншою стороною такого обмежувального підходу до бюджету НДВКР є те, що далеко не всі проекти, що відповідають вимогам фінансових критеріїв фірми, приймаються для розробки. Тим самим знижується ринкова вартість фірми, зв'язана з оцінкою її активів ринком капіталів. Ця оцінка включає рівень проведених у фірмі НДВКР, що розраховується у витратах на них. Якщо бюджет НДВКР установлюється на нижньому для даної фірми рівні, то скороченню підлягають ті проекти, що у найменшому ступені знижують її ринкову вартість.

Багато в чому скорочення бюджетів НИОКР під впливом зовнішніх (циклічний спад, наприклад), і внутрішніх (зниження грошових надходжень) факторів порозумівається превалюванням бухгалтерської точки зору на дослідницькі витрати як на витрати, що вступає в протиріччя зі сприйняттям цих витрат як капіталу, що приносить прибуток.

Витрати на НДВКР складаються з грошових витрат на заробітну плату, закупівлю устаткування, податкових і рентних платежів і інших статей. Сума всіх цих витрат складає щорічний бюджет на НДВКР. У той же час робота дослідницького відділу орієнтована на виконання визначених цілей і підрозділяється на проекти, стадії і т.п., і містить у собі діяльність по оцінці, вимірові і контролеві проектів. Хоча теоретично і можливо розраховувати в деталях грошові витрати по кожній задачі, практично це не робиться ніде.

Звичайно в підготовці річних бюджетів центральною ланкою кошторисних розрахунків є підрахунок витрат на робочу силу, оскільки саме вони складають найбільш істотний компонент витрат на стадії НДВКР. Так, у США в середньому частка робочої сили у вартості науково-дослідних проектів складає від 65% до 85%. У країнах Західної Європи її частка більш висока. Тому загальний кошторис витрат на НДВКР зважує наявність і майбутню потребу в кадрових ресурсах і їхнє технічне забезпечення, з одного боку, і матеріальні можливості фірми - з іншої. При складанні бюджетного кошторису НДВКР ці розуміння вимагають ретельного обліку можливих витрат по елементах витрат, хоча справа це і досить важке. Позначається відсутність попереднього досвіду й аналогічних розрахунків, непередбачуваність технічних проблем, зміни в програмах у результаті появи нових знань або потреб, невизначеність часу дослідницького циклу, зайвий оптимізм фахівців-розроблювачів, розходження в продуктивності праці дослідників, інфляція, а також суб'єктивні пристрасті особи, що оцінює проект. Невизначеність – така головна риса формування кошторису витрат на НДВКР, причому ця невизначеність тим значніше, ніж тривалий цикл розробки і впровадження нововведення, чим більш воно "технологічно" і масштабно.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграц ...

Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг
На сьогодні вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу України на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки практика доводить, що саме інноваційні зрушення на сучасному етапі розвитку к ...

Прес-служба Кабінету Міністрів України
Аналізуючи досвід роботи журналістів і ЗМІ з прес-службами, можна помітити проблеми в інформаційній взаємодії. На жаль, далеко не всі прес-служби розуміють всю відповідальність, здійсню ...

Розділи