Кількість підприємств що виробляють іншу неметалеву мінеральну продукцію, що впроваджували інновації

Інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва. Позитивний вплив інноваційної діяльності на економічні показники виробництва є безперечним. Більшість підприємств, що впроваджували інновації, одержали значні обсяги приросту продукції, підвищили її конкурентоспроможність, розширили ринки збуту [2]. Кількість підприємств, що впроваджували інновації показано у таблиці 5.

Таблиця 5

Кількість підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, що впроваджували інновації у 2006-2008р.р. [4]

Виробництво іншої

неметалевої мінеральної продукції

Всього

Відхилення

2006

2007

2008

2006/2007

2008/2007

52

80

80

+ 28

-

Як бачимо з таблиці 5 2007 рік для підприємств з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції був більш інноваційно-активним. У порівнянні з 2006 роком, у 2007р. кількість підприємств, що впроваджували інновації збільшилась на 28 од. Та вже у 2008 році ця позитивно тенденція змінилась застоєм.

Також, у тих підприємствах, де впроваджувались інновації, переважає тенденція до збільшення нових технологічних процесів, що і вказано на рис.3

Рис. 3 Динаміка кількості підприємств, що впроваджували нові технологічні процеси та освоювали виробництво інноваційних видів продукції


Інші статті по менеджменту

Чисельность і структура складу персоналу підприємства
Виробництво кожної країни і кожної галузі залежить від ряду факторів. Такими факторами є кадри, праця й оплати праці. Кадри найбільш коштовна і важлива частина продуктивних сил суспільства. У цілому е ...

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм ...

Підбір і використання тестових методик для добору членів робочих груп-команд
Тестами в психології називають стандартизовані методики психодіагностики, що дозволяють одержувати зіставні кількісні і якісні показники ступеня розвиненості властивостей, що вивчаютьс ...

Розділи