Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн”

Сьогоднішнім загальноприйнятим підходом встановлено, що конкурентні переваги фірми забезпечуються в процесі конкурентної боротьби з так називаними п'ятьма силами (напрямками) конкуренції, тобто з іншими продавцями аналогічної продукції, фірмами – потенційними конкурентами, виробниками замінників, постачальниками ресурсів, покупцями її продукції. Їх можна розглядати як основні ринкові сили.

Представляючи свою концепцію аналізу галузі (рис.2.10) М.Porter [7] проник у сутність структури в різноманітних конкурентних середовищах. Його концепція називає п'ять конкурентних сил, які визначають привабливість певної галузі. Цими рисами є:

- вхідні бар'єри при проникненні в галузь нових конкурентів;

- загроза продуктів-замінників;

- вплив покупців, що дозволяє їм відстоювати свої інтереси;

- вплив постачальників, що дозволяє їм відстоювати їх інтереси;

- суперництво між існуючими конкурентами в галузі.

Модель п'яти сил (напрямків) конкуренції – це ефективний метод аналізу основних конкурентних сил, що впливають на положення фірми на ринку. Ця модель дає можливість більш цілеспрямовано оцінити конкурентну обстановку на ринку і на цій основі розробити такий варіант довгострокової стратегії фірми, що у найбільшій мері забезпечить її захист від впливу конкурентних сил і одночасно буде сприяти створенню додаткових конкурентних переваг.

В табл.2.4 наведені позитивні та негативні прояви впровадження маркетингових конкурентних стратегій за М.Портером.

Порівняльна характеристика стратегій Портера

Стратегія

Шляхи реалізації

Переваги

Недоліки

Цінове

лідерство

1. Економія на масштабах виробництва

2. Спрощення дизайну

3. Підвищення ефективності процесу виробництва

1. Створюються високі вхідні бар’єри на ринок збуту фірми

1. Можливість звуження ринку збуту

2. Можливість цінової війни

3. складність підтримання низьких витрат протягом тривалого часу

Диференціація

1. Надання товару таких якостей, які відрізнятимуть його від конкурентних товарів та будуть важливими для споживача

1. Створюється певний високий імідж товару і фірми

1. Можливість функціональної конкуренції

2. Великі витрати

3. Більш висока ціна на диференційований товар може бути несприйнятною для споживачів

Концентрація

1. Зосередження на одному сегменті

2. Створення іміджу високого професіоналізму

1. Більше розуміння потреб

сегменту

2. Імідж

3. Можливість концентрації зусиль

1. Можливість скорочення цільового сегменту

2. Можливість видової конкуренції

Характеристика окремих сил ринкової конкуренції складена на основі експертних оцінок спеціалістів ТОВ “Класс-Лайн” і наведена в таблиці 2.4. Як бачимо, використання методу М. Портера показує, що в цілому становище підприємства в своїй „ніші” на ринку досить стабільне. Найбільший ризик цьому становищу можуть надати поява конкурентів та підвищення цін постачальниками меблів в Італії.

Таблиця 2.4

Характеристика окремих сил для ТОВ “Класс-Лайн”

Сила

Характеристика дії

Експертна оцінка за 5-ти бальною шкалою

1

Ризик входу потенційних конкурентів

Досить обмежений

3

2

Можливості “торгуватися” (знижувати ціни) покупців

Покупці мають обмежені можливості впливати на ціни.

4

3

Загрози товарів, що заміщують основний асортимент

Практично немає

5

4

Можливості “торгуватися” (підвищувати ціни) постачальників

Досить високі

2

5

Конкуренція серед існуючих фірм-продавців

Невисока

5

Сукупна дія сил

Досить стабільне становище

4,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Системний підхід до управління персоналом фірми
В дійсний час в Україні здійснюється цілеспрямована реорганізація всього народного господарства. Змінюються форми власності. Адміністративно-командні методи управління підприємствами. Це потребує не ...

Операційна система підприємства
Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) – одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є ...

Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства Ларіс
Планування є однією з основних функцій управління й у жодному разі не може бути поза увагою ні практиків, ні науковців. З різних аспектів планування (оперативного, поточного, перспективного) більшість ...

Розділи