Мета та зміст практики

Згідно з Закону України “Про вищу освіту” (ст.42) обов’язковим елементом навчального плану освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації є практична підготовка студентів.

Основним навчально-методичним документом, що регламентує практичну підготовку студентів вищого навчального закладу, є програма практичної підготовки студентів, укладена з врахуванням багатоступеневих освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

Організація та методичне забезпечення практичної підготовки студентів відповідають освітньо-професійній програмі фахівця, затвердженій для нього освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також мають враховувати специфіку галузей економіки в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Програма практики є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальні положення щодо організації, порядку проведення та підсумків усіх видів практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження. На основі цієї програми розробляються робочі програми та відповідні методичні матеріали усіх видів практики.

Програма практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Програму підготовлено до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця спеціальності “Менеджмент організацій”. Переддипломна практика підсумовує та логічно завершує теоретичне навчання студентів спеціальності “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для магістерської роботи.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

розвитку творчих здібностей студента;

самостійності студента;

умінні студентами приймати рішення;

спроможності працювати в колективі.

Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

Метою переддипломної практики є:

1) систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь й навичок студентів за фахом;

2) перевірити професійну готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності;

3) збір, узагальнення й аналіз матеріалів по темі роботи.

Для магістра передбачається набуття більш глибоких практичних умінь та навичок. Практика у відповідних підприємствах, організаціях і установах є не тільки передумовою формування навичок та знайомства з виконання функцій фахової та керівної роботи (як у бакалавра), а й стає об’єктом проведення самостійного прикладного наукового дослідження і виконання реальної дипломної роботи, яка виконується здебільшого на замовлення конкретних підприємств.

Магістр з менеджменту організацій повинен вміти:

проводити системний аналіз діяльності організації;

розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати її конкурентоспроможність;

планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу);

розробляти та впроваджувати нововведення;

поєднувати усі види ресурсів організовувати колективну працю по досягненню місії організації;

приймати управлінські рішення та організовувати їх реалізацію

організовувати ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем та зовнішньоекономічну діяльність;

управляти якістю та конкурентоспроможністю продукції, забезпечуючи захист прав споживачів, формувати колектив і управляти персоналом;

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Стилі управління
Успіх будь-якого підприємства залежить від багатьох чинників, таких як вирішення фінансових питань, організація виробничого процесу, підбір персоналу, але не менш важливе значення має ст ...

Ділові взаємовідносини в апараті управління
У наш час, коли апарат управління є оперативним штабом, що не тільки керує діяльністю всього колективу, але й піклується про подальший його розвиток в економічній сфері, виняткове значен ...

Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
На сьогоднішній день наша держава знаходиться в процесі динамічного розвитку соціально-економічних відносин. З кожним роком економіка країни зміцнюється, зростає ВВП, поступово підвищує ...

Розділи