Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику

Ця ситуація зустрічається на практиці доволі часто. Тут застосовується вірогідний підхід, що припускає прогнозування можливих результатів і присвоєння їм імовірностей. При цьому користуються:

а) відомими типовими ситуаціями (типу імовірність появи герба при підкиданні монети дорівнює 0,5);

б) попередніми розподілами імовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі);

в) суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або із залученням групи експертів.

Послідовність дій аналітика така:

- прогнозуються можливі результати Rk. K=1.2…n.; у якості Rk можуть виступати різні показники, наприклад, доход, прибуток, приведена вартість очікуваних надходжень та ін.;

- кожному результату привласнюється відповідна імовірність Pk, причому

; (5.2)

- вибирається критерій (наприклад, максимізація математичного чекання прибутку):

МО( R ) = ; (5.3)

- вибирається варіант, що задовольняє обраному критерію.

Приклад. Існують два об'єкти інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис.гр.од.) у кожному випадку невизначена і наведена у виді розподілу імовірностей:

Таблиця 5.1 - Вихідні дані

Проект А

Проект В

Доход

Імовірність

Доход

Імовірність

3000

0,10

2000

0,10

3500

0,20

3000

0,15

4000

0,40

4000

0,30

4500

0.20

5000

0,35

5000

0,10

8000

0,10

Тоді математичні чекання доходу для розглянутих проектів будуть відповідно рівні:

МО(RA)=3000×0,10+3500×0,2+4000×0,40+4500×0,20+5000×0,10=4000 тис.гр.од.;

МО (RВ) = 4400 тис.гр.од.

Таким чином, проект В кращий. Щоправда, слід відзначити, що цей проект є і більш ризиковим, оскільки має велику варіацію доходу в порівнянні з проектом А (див. критерій Бернуллі, критерій Лапласа, критерій Гурвиця).

У даному разі основним критерієм добору варіанта була максимізація математичного чекання доходу. У більш складних ситуаціях в аналізі використовують так званий "метод побудови дерева рішень".

Логіку цього методу розглянемо на найпростішому прикладі.

Приклад.

Потрібно прийняти рішення про доцільність придбання або верстата М1, або верстата М2.

Верстат М2 більш економічний, що забезпечує більший доход на одиницю продукції, разом з тим він більш дорогий і вимагає відносно великих накладних витрат (табл.5.2.тис. гр.од.):

Таблиця 5.2 - Дані щодо витрат на інвестиційні проекти

Постійні витрати

Операційний прибуток на одиницю продукції

Верстат М1

15000

20

Верстат М2

21000

24

Процес ухвалення рішення може бути здійснений у кілька етапів.

Етап 1. Визначення мети.

Як критерій вибирається максимізація математичного чекання прибутку.

Етап 2. Визначення набору можливих дій для розгляду й аналізу (контролюються особою, що приймає рішення).

Керівник може вибрати один з двох варіантів:

а1 = (купівля верстата М1); а2 = (купівля верстата М2).

Етап 3. Оцінка можливих результатів і їхніх імовірностей (мають випадковий характер).

Керівник оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію і відповідні їм імовірності в такий спосіб:

х1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4;

х2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6;

Р(х1) = 0,4; Р(х2) = 0,6.

Етап 4. Оцінка математичного чекання можливого доходу.

Виконується за допомогою дерева рішень (рис. 5.1).

З наведених на схемі даних можна знайти математичне чекання можливого результату по кожному проекту:

МО(RA) = 9000 х 0,4 + 25000 o 0,6 = 18600 тис. гр. од.,

МО(Rв). = 7800 х 0,4 + 27000 х 0,6 = 19320 тис. гр. од.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ Класс-Лайн)
Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно- економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпрод ...

Розвиток менеджменту в Україні спочатку і до сьогодення
Менеджмент - це сукупність функцій, спрямованих на ефективне та результативне використання ресурсів для досягнення певних організаційних цілей. Під ефективністю розуміють розсудливе й ек ...

Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах
Побудова організаційної структури державної соціальної служби забезпечує необхідну умову узгодженості дій співробітників, але цієї умови часто недостатньо для ефективної спільної роботи. Кожному керів ...

Розділи