Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику

Ця ситуація зустрічається на практиці доволі часто. Тут застосовується вірогідний підхід, що припускає прогнозування можливих результатів і присвоєння їм імовірностей. При цьому користуються:

а) відомими типовими ситуаціями (типу імовірність появи герба при підкиданні монети дорівнює 0,5);

б) попередніми розподілами імовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень чи статистики попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі);

в) суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або із залученням групи експертів.

Послідовність дій аналітика така:

- прогнозуються можливі результати Rk. K=1.2…n.; у якості Rk можуть виступати різні показники, наприклад, доход, прибуток, приведена вартість очікуваних надходжень та ін.;

- кожному результату привласнюється відповідна імовірність Pk, причому

; (5.2)

- вибирається критерій (наприклад, максимізація математичного чекання прибутку):

МО( R ) = ; (5.3)

- вибирається варіант, що задовольняє обраному критерію.

Приклад. Існують два об'єкти інвестування з однаковою прогнозною сумою необхідних капітальних вкладень. Величина планованого доходу (тис.гр.од.) у кожному випадку невизначена і наведена у виді розподілу імовірностей:

Таблиця 5.1 - Вихідні дані

Проект А

Проект В

Доход

Імовірність

Доход

Імовірність

3000

0,10

2000

0,10

3500

0,20

3000

0,15

4000

0,40

4000

0,30

4500

0.20

5000

0,35

5000

0,10

8000

0,10

Тоді математичні чекання доходу для розглянутих проектів будуть відповідно рівні:

МО(RA)=3000×0,10+3500×0,2+4000×0,40+4500×0,20+5000×0,10=4000 тис.гр.од.;

МО (RВ) = 4400 тис.гр.од.

Таким чином, проект В кращий. Щоправда, слід відзначити, що цей проект є і більш ризиковим, оскільки має велику варіацію доходу в порівнянні з проектом А (див. критерій Бернуллі, критерій Лапласа, критерій Гурвиця).

У даному разі основним критерієм добору варіанта була максимізація математичного чекання доходу. У більш складних ситуаціях в аналізі використовують так званий "метод побудови дерева рішень".

Логіку цього методу розглянемо на найпростішому прикладі.

Приклад.

Потрібно прийняти рішення про доцільність придбання або верстата М1, або верстата М2.

Верстат М2 більш економічний, що забезпечує більший доход на одиницю продукції, разом з тим він більш дорогий і вимагає відносно великих накладних витрат (табл.5.2.тис. гр.од.):

Таблиця 5.2 - Дані щодо витрат на інвестиційні проекти

Постійні витрати

Операційний прибуток на одиницю продукції

Верстат М1

15000

20

Верстат М2

21000

24

Процес ухвалення рішення може бути здійснений у кілька етапів.

Етап 1. Визначення мети.

Як критерій вибирається максимізація математичного чекання прибутку.

Етап 2. Визначення набору можливих дій для розгляду й аналізу (контролюються особою, що приймає рішення).

Керівник може вибрати один з двох варіантів:

а1 = (купівля верстата М1); а2 = (купівля верстата М2).

Етап 3. Оцінка можливих результатів і їхніх імовірностей (мають випадковий характер).

Керівник оцінює можливі варіанти річного попиту на продукцію і відповідні їм імовірності в такий спосіб:

х1 = 1200 одиниць з імовірністю 0,4;

х2 = 2000 одиниць з імовірністю 0,6;

Р(х1) = 0,4; Р(х2) = 0,6.

Етап 4. Оцінка математичного чекання можливого доходу.

Виконується за допомогою дерева рішень (рис. 5.1).

З наведених на схемі даних можна знайти математичне чекання можливого результату по кожному проекту:

МО(RA) = 9000 х 0,4 + 25000 o 0,6 = 18600 тис. гр. од.,

МО(Rв). = 7800 х 0,4 + 27000 х 0,6 = 19320 тис. гр. од.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Прийняття рішень в умовах ризику
У обстановці, коли переважаюча більшість малих, середніх і навіть крупних компаній не просто випробовує тимчасові утруднення, але давно і постійно знаходиться на самому краю пропасти, зв ...

Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства й одержання максимального прибутку є стратегічний аналіз і планування його діяльності. Це, у свою чергу, дозволяє визначити факт ...

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Розділи