Система календарно-планових нормативів .

Система оперативного управління основним виробництвом базується на системі календарно-планових нормативів .

Календарно-планові нормативи – це сукупність норм і нормативів по найбільш ефективній організації виробничого циклу в часі та просторі на основі раціональних принципів його організації .

Отже , розглянемо це на практиці :

На даному підприємстві масовий тип виробництва . Це видно з того , що під час тривалого терміну на підприємстві випускається обмежена номенклатура виробів , що і характерно для підприємств які спеціалізуються на випуску сільскогосподарських машин .

На даному підприємстві при виготовленні сільскогосподарської техніки використовується спеціалізоване , вузькопрофільне обладнання .

Для організації масового типу виробництва визначають такі календарно-планові нормативи :

· Тривалість виробничого циклу поартії виробів .

· Оптимальний розммір партії деталей .

· Періодичність (ритм) запуску партії у виробництво .

· Нормативна величина циклового заділа .

· Місячне завдання цеху по випуску данихвиробів .

ЦЕХ №1

Партія деталей з 100 шт. проходить обробку на механічній дільниці

№ операції

Операція

Тшт, хв

 

1

Токарна

10

2

Фрезерна

18

3

Шліфувальна

20

Процент виконання норм на дільниці 115 . Після першої і третьої операції деталі піддаються вибірковому контролю (10 % від партії ).

Трудомісткість контрольної операції на деталь 3 хв.

Транспортування партії з однієї операції на іншу вимагає 15 хв. Тривалість контрольних і транспортних операцій перекривається на 30 % тривалістю технологічних операцій . Після другої операції партія пролежує в міжопераційній кладовій півзміни .

Дільниця працює в дві зміни .На дільниці використовується послідовний вид руху .

Для знаходження тривалості виробничого циклу партії нам перш за все потрібно визначити :

1. Тривалість технологічних операцій при послідовному виді руху ( з урахуванням процента виконання норм ) :

Тm(пос) =

де n – кількість деталей в партії , шт.

t – норма штучного часу на операцію , хв

m – число операцій технологічного процесу .

Тm = (10+18+20)*100/1,15*60*7*2 = 4,97роб.днів

2. Тривалість контрольних операцій :

Tк = 3*100*0,1*2/60*7*2 = 0,071роб.днів

3. Тривалість транспортних операцій :

Ттр = 15*2/60*7*2 = 0,136роб.днів

4. Тривалість міжопераційного зберігання :

Тхр = 0,5/2 = 0,25робднів

5. Тривалість міжопераційного часу:

Тмо = Тк+Тmр+Тхр

Тмо = (0,071+0,036)*0,7+0,25 = 0,33роб.днів

6. Тривалість виробничого циклу партії :

Тц = Тm+Тмо

Тц = 4,97+0,33 = 5,3 роб.днів

Отже , на прикладі даної дільниці ми визначили тривалість виробничого циклу партії деталей .

А на прикладі механічної дільниці цеху № 2 ми розглянемо як визначати оптимальний розмір патійдеталей і періодичність її випуску :

Місячна програма механічної дільниці складає 1100 деталей .

Дуталі проходять слідуючий технологічний процес :

№ операцій

1

2

3

4

Операція

токарна

Фрезерна

протяжна

шліфувальна

Тшт , хв

6,0

4,9

3,0

4,0

Тп.з , хв

20

60

35

30

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
На сьогодні у міжнародній банківській практиці, успішно діючі банки усе частіше будують свою діяльність на основі нової економічної логіки, що встановлює чіткий взаємозв'язок між продуктивністю капіта ...

Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ Класс-Лайн)
Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно- економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпрод ...

Трудовий договір і контракт
Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, с ...

Розділи