Прогнозування витрат виробництва та обігу їдальні

При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати запас його фінансової стійкості (зону безпеки). З цією метою заздалегідь всі витрати підприємства слід розділити на дві групи в залежності від об’єму виробництва і реалізації продукції: змінні та постійні.

Розділивши валові витрати на змінні та постійні, ми визначили структуру витрат їдальні (таблиця 4.3.).

Таблиця 4.3.

Визначення структури витрат їдальні

Витрати

Сума, тис.грн

%

Умовно-постійні

128,72

34,5

Умовно-змінні

244,38

65,5

Валові витрати

373,1

100,0

Звідси випливає, що частка постійних витрат у загальній їх сумі становить 34,5%, а змінних витрат –65,5%.

Змінні витрати збільшуються або зменшуються пропорційно об’єму виробництва продукції. Це витрати на сировину, матеріали, енергію, палива, заробітну плату працівників, відрахування та податки на заробітну плату та виручку і т.ін.

Постійні витрати не залежать від об’єму виробництва і реалізації продукції. До них відносяться амортизація основних засобів, нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредит, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, зарплата персоналу підприємтсва на почасовій роботі і т.д. (таблиця 4.4.)

Таблиця 4.4.

Визначення прогнозованого розміру витрат їдальні.

Показник

Од.виміру

Факт 1999 року

Приріст показників

Прогнозовані показники

%

Тис.грн

Валовий товарообіг

т.грн

784,7

44,0

346,567

1131,267

Валові витрати, в т.ч.

т.грн

373,1

29,0

107,53

480,62

- змінні

т.грн

244,38

44,0

107,53

351,91

- постійні

т.грн

128,72

-

-

128,72

Сума умовно-постійних витрат буде дорівнювати 128,72 тис.грн., як у 1999 році. Значить сума умовно-змінних витрат буде дорівнювати:

244,38 + (344,38 х 0,44) = 351,91 тис.грн.

Таким чином, валові витрати зростуть до 480,62 т.грн або на 29,0%. А співставивши суму прогнозованих витрат з плановим товарообігом отримуємо рівень витрат:

480,62 х 100 / 1131,27 = 42,5%.

Таблиця 4.5.

Аналіз витрат їдальні

«Енергетик»

Показники

Сума, тис.грн.

Рівень в % до товарообігу

Відхилення

Факт

план

факт

план

тис.грн.

%

Валовий товарообіг

784,7

1131,27

-

-

346,567

-

Умовно-змінні витрати

244,38

351,9

31,1

31,1

107,53

-

Умовно-постійні витрати

128,72

128,72

16,4

11,4

-

-5,0

Загальна сума витрат

373,1

480,62

47,5

42,5

107,53

-5,0

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
Здається повсюдно визнаним, що ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою залежить від людських ресурсів – навичків, умінь, знань персоналу. Розуміючи це, сьогодні багато керів ...

Іноваційний менеджмент
У світовій економічній літературі "іновація" інтепретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика н ...

Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ Метелиця м. Дніпродзержинськ)
Тема моєї курсової роботи "Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку". Дана тема стає сьогодні украй актуальною в умовах дефіциту професіоналів на дуже ...

Розділи