Принципи та методи побудови системи управління персоналом

Управління персоналом фірми – багатобічний, надзвичайно складний, специфічний процес. Головним елементом усієї системи управління фірми є кадри, які одночасно можуть виступати як об’єктом, так і суб’єктом управління. Здатність кадрів одночасно виступати як об’єктом так і суб’єктом управління являє собою головну специфічну особливість управління персоналом. Під управлінням кадрами розуміється процес планування, підбора, підготовки, оцінки і безупинного утворення кадрів, спрямований на раціональне їхнє використання, і підвищення ефективності виробництва.

Обсяги реалізації і рівень продуктивності праці, як основні показники ефективності використання персоналу підприємства, залежать, в значній мірі, від забезпеченості підприємства кадрами, їх якісного складу. Забезпеченість персоналом виражається показником відносного недоліку надлишку працівників.

Як видно з даних, наведених в таблиці 2.3 підприємство в 2007 році забезпечене кадрами в порівнянні з попереднім роком на 98,7%. Абсолютне зменшення склало 2 чоловіка або 1,3%.

Розглянемо детальніше зміну в структурі працівників у 2008 р. в порівнянні з 2007 р. Кількість працівників підприємства зменшилась на 1 чоловіка або на 0,7% в загальному об’ємі. Адміністративно-управлінський персонал підприємства склав 39 чоловік, тобто збільшився на 5 чоловік. Склад інших робітників (торговельно-оперативних, продавців, виробничників, тощо) зменшився на 6% і склав 95 чоловік.

Чисельність працівників підприємства залежить від зміни обсягу продажу. При його зменшенні, зменшилась і кількість працюючих.

На підприємстві зменшився фонд оплати праці у зв’язку із зменшенням загальної кількості працюючих, але на 3,62% збільшився рівень витрат на заробітну плату. Це пов’язано перш за все із значним зменшенням обсягу продажу на підприємстві.

Таблиця 2.3

Забезпеченість трудовими ресурсами та їх використання на ТОВ "Рондо"

№ п/п

Показник

Одиниця виміру

2007 р.

2008 р.

Відхилення від попереднього кварталу

Сума

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяг продажу

тис грн

949

582,5

-366,5

38,62

2.

Середньоспискова чисельність працівників в т.ч.:

чол.

152

150

-2

1,31

робітники

чол.

118

111

-7

5,9

питома вага в загальному складі

%

11,2

10,7

-0,5

4,5

адміністративно-управлінський

чол.

34

39

+5

14,7

персонал питома вага в загальному складі

%

22,4

26

+3,6

16,1

3.

Продуктивність праці на одного працівника

грн

6243

3883

-2360

37,8

4.

Продуктивність праці на одного робітника

грн

5582

3640

-1841

34,8

5.

Фонд оплати праці

тис грн

21,1

21,1

-0,3

1,4

6.

Рівень витрат на заробітну плату в % до обсягу продажу

%

2,25

3,62

+1,37

60,88

7.

Середньоквартальна заробітна плата

грн

340,8

340,7

-0,1

0,07

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру Сумилада)
Для дослідження була обрана тема «Особливості формування сучасних структур управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна заб ...

Сутність організаційних змін
Сьогоденному конкурентне середовище являє собою доволі динамічну структуру, тому організація яка в ньому знаходиться також перебуває в постійному русі. Задля того щоб не тільки не відст ...

Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
Управлінське рішення – результат вибору суб’єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій формі. Типи управлінських ріше ...

Розділи