Розкрийте зміст питань (по 2 кожному студентові)

Структурування бізнес-середовища організації.

Бізнес-середовище підприємства являє собою сукупність активно діючих суб'єктів і сил, що знаходяться поза сферою безпосереднього контролю з боку керівництва підприємства і можуть впливати на його стратегію.

Відносини підприємства з бізнес-середовищем дуже динамічні, та в практиці його роботи не буває моментів, коли це середовище статичне. Тому ситуація на підприємстві постійно змінюється. Звідси, кожне підприємство потребує оцінки того, які зміни у зовнішньому середовищі чекають його в майбутньому.

Аналіз бізнес-середовища являє собою процес, за допомогою якого керівництво встановлює, оцінює та контролює зовнішні у відношенні до організації фактори, щоб визначати можливості та загрози для її діяльності.

За своїм змістом аналіз зовнішнього середовища передбачає дослідження за такими рівнями:

мезо — безпосереднє оточення

макросередовище — опосередковане оточення;

Структурування мезосередовища підприємства дозволяє виділити такі об'єкти аналізу:

продукція підприємства;

ринок, на якому функціонує підприємство;

споживачі;

конкуренти.

В свою чергу, макросередовище складається з набагато більшої кількості факторів (табл. 1).

В ідеальному варіанті було б бажаним аналізувати та оцінювати всі фактори макросередовища на стадії стратегічного планування. Але це зробити досить важко. Тому необхідно їх склад обмежити.

Таблиця 1

Склад факторів макросередовища

№ групи

Група факторів

Склад факторів

І

Економічне середовище

Стабільність національної валюти

Сальдо платіжного балансу

Рівень зайнятості

Грошові доходи домогосподарств та їх розподіл

Наявність та доступність кредитних засобів

Співвідношення попиту та пропозиції на галузевому ринку

Рівень процентних ставок на капітал

ІІ

Політичне середовище

Політична стабільність

Митне, податкове та інше законодавство

Система податкових пільг та заохочень

Валютне регулювання

Захист оточуючого середовища

III

Ринкові фактори

Демографічні зміни в регіонах і державі

Життєвий цикл продукції

Рівень конкуренції в галузі

IV

Технологічні фактори

Рівень асигнувань на НДДКР

Зношення основних виробничих фондів

Оцінка рівня розвитку технології

Конкурентоспроможність технології на зовнішньому ринку

V

Географічне середовище

Географічні відмінності в структурі розподілу доходу

Кліматичні умови в регіонах

Доступність сировинних ресурсів

Подорожчання енергоносіїв

Транспортні умови

Відкритість міжнародних ринків

VI

Соціально-культурне середовище

Зміна соціальних настанов до культурних цінностей

Відношення соціальних груп до підприємництва

Нові можливості у виробництві продукції

VII

Міжнародні фактори

Міжнародна конкуренція

Міжнародні інвестиції

Система державного регулювання ЗЕД

Заходи інших держав із захисту внутрішнього ринку

Перейти на сторінку: 1 2 3 4


Інші статті по менеджменту

Кадрова політика організації
При вивченні теми необхідно визначити зміст процесу відбору та найму працівників в організацію, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процес набору персоналу. Слід звернути увагу на послідовність ...

Особливості проведення реінжинірингу
Двісті років тому Адам Сміт зробив видатне відкриття: індустріальне виробництво повинне бути розбите на прості і самі базові операції. Він показав, що розподіл праці сприяє зростанню пр ...

Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
Зміни в управлінській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними потоками, що одержала назву "логістики". Сутність концепції полягає в інтеграц ...

Розділи