Порівняльний аналіз двох методик та визначення переваг використання комплексного підходу

Як бачимо використовуючи узагальнену класифікацію чинників зовнішнього середовища ми можемо не тільки визначити наскільки наше підприємство краще адаптуватиметься до зовнішнього середовища ніж конкуренти, але і визначити долю кожного класифікаційного признаку в загальній кількості чинників. Це має велике значення тому, що після завершення аналізу дії чинників зовнішнього середовища підприємству необхідно визначити саме ті чинники, які в найбільшій мірі впливають на підприємство та розробити комплекс превинтивних мір по ліквідації цих проблемних факторів чи хоча б зменшення їх впливу.

Постає одне питання, а як визначити ступінь дії тільки ринкових чинників (конкуренти, споживачі та поставники) на підприємство, тому що тільки ринкові чинники піддаються хоч якомусь впливу зі сторони підприємства. Це можна визначити тільки при їх комплексній оцінці з усіма іншими чинниками. Також варто відмітити, що в першій методиці ми 2 рази використовуємо таку групу чинників, як діяльність уряду, що звісно викривляє значення індексу стійкості до дії макро та мікросередовища.

Підбиваючи підсумки усього вишевикладенного можна виділити основні переваги комплексної методики оцінки зовнішнього середовища, яку я запропонував.

Головні переваги комплексної методики:

1.Більш висока достовірність отриманих результатів порівняно з іншою методикою;

2.Можливість визначення долі кожної групи чинників в загальній сукупності чинників;

3.Можливість зосередження на аналізі тільки тих чинників, які залежать від підприємства;

4.Простота оцінки зовнішнього середовища порівняно з іншими більш трудомісткими методиками;

5.Розповсюдженість аналогів даної методики при різнобічній оцінці підприємства.

Висновок

У ході роботи була розкрита методологія оцінки зовнішнього середовища, визначені основні складові частини зовнішнього середовища. Була також запропонована комплексна методика оцінки найбільш значущих чинників середовища, проведено порівняння її з загальноприйнятою методикою та визначення її переваг. Треба відмітити, що існують і інші методи оцінки зовнішнього середовища окрім тієї, за допомогою якої був проведений аналіз підприємства та його конкурентів, але вони більш трудомісткі, це обмежує їх використання на підприємствах. Запропонована методика може застосовуватись при обмеженій кількості інформації та у випадку, коли допускається деяка неточність отриманих результатів.

У завершенні курсової роботи хочеться відзначити високу міру значущості цієї проблеми. На сьогоднішній день зовнішнє середовище має важливе значення для всіх підприємств. В цілях виживання і розвитку в умовах надзвичайний динамічного і невизначеного зовнішнього середовища (а це є загальними характеристиками сучасного оточення вітчизняних промислових підприємств) підприємствам необхідно пристосовуватися до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє. Тому визначальне значення в ринкових умовах грає стратегічне управління, інформаційною основою якого є аналіз макро- і мікросередовище організації.

Єдиним правильним варіантом поведінки сучасного підприємства для досягнення ефективного довгострокового функціонування і успішного розвитку є приділення підвищеної уваги здійсненню аналізу зовнішнього середовища. А для цього необхідна розробка і здійснення комплексного аналізу з врахуванням індивідуальних особливостей підприємства при відповідним кадровому, фінансовим і технічному забезпеченні. Лише за цієї умови можна розраховувати на ефективність стратегічних і оперативних управлінських рішень, що приймаються.


Інші статті по менеджменту

Оцінка персоналу
Останнім часом усе більше уваги приділяється діловій оцінці персоналу як при прийманні на роботу, так і в процесі її виконання - це викликано такою потребою, як забезпечення більше якісних результатів ...

Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
На сьогоднішній день наша держава знаходиться в процесі динамічного розвитку соціально-економічних відносин. З кожним роком економіка країни зміцнюється, зростає ВВП, поступово підвищує ...

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
Час, в який ми живемо - епоха змін. Наше суспільство здійснює винятково важку, багато в чому суперечливу, але історично неминучу і необхідну перебудову. У соціально-політичному жит ...

Розділи