Оцінка макрооточення ЗАТ «АВК»

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна. Це пов'язано з відмінностями у сферах діяльності організацій і відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій.

З метою впорядкування методики аналізу макрооточення розподіляють на укрупнені групи факторів – так звані компоненти.

Розрізняють такі компоненти макрооточення:

1) демографічна;

2) економічна;

3) природна;

4) технологічна;

5) соціально-культурна;

6) політико-правова.

Для аналізу макрооточення пропонується використовувати допоміжну таблицю, в якій вказуються компоненти та найважливіші фактори (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика стану макрооточення

Компонента

Найважливіші фактори

1

2

Демографічна

- чисельність населення;

- розміщення на території країни;

- міграційні тенденції;

- вікова структура;

- етнічна та релігійна структура населення;

- народжуваність та смертність.

Економічна

- купівельна спроможність населення;

- рівень інфляції;

- фінансово-кредитна політика в країні;

- загальногосподарська кон’юнктура;

- система оподаткування;

- зміни в структурі споживання громадян;

- еластичність попиту.

Продовження табл. 1

1

2

Природна

- стан і перспективи використання джерел сировини і енергоресурсів;

- рівень забруднення навколишнього середовища;

- рівень впливу держави на інтенсивність ресурсоспоживання.

Технологічна

- темпи технологічних змін;

- інноваційний потенціал галузі.

Політико-правова

- стан законодавства, який регулює господарську діяльність;

- державна економічна політика;

- наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту.

Соціально-культурна

- особливості пануючих у суспільстві традицій і вірувань;

- рівень освіти;

- ставлення людей до праці.

Не всі фактори макрооточення однаково впливають на діяльність організації, тому кожен з них потребує детального аналізу з метою визначення значимості для конкретного підприємства.

Закрите акціонерне товариство «АВК» займається виробництвом какао, шоколаду, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, а також оптовою торгівлею шоколадних та кондитерських виробів. Тому на його діяльність впливатимуть лише деякі з наведених у табл. 1 фактори.

Вивчення демографічної компоненти дає змогу оцінити вплив чисельності населення, його вікової структури, народжуваності та смертності, міграційних процесів та інших факторів на діяльність підприємства.

Одним з основних факторів даної компоненти, який впливає на діяльність ЗАТ «АВК» є чисельність населення, оскільки не кожна людина споживає солодощі. Тому збільшення чисельності підвищує можливість споживання продукції саме даного підприємства. На теперішній час чисельність населення України падає, проте є перспектива підвищення (додаток А).

Розміщення населення на території країни на діяльність ЗАТ «АВК» практично не впливає, оскільки у складі компанії налічується 5 кондитерських фабрик, які розташовані в різних регіонах України. Тому при діагностиці мактооточення цей чинник враховуватись не буде.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. На досліджуване підприємство впливають такі фактори як купівельна спроможність населення, фінансово-кредитна політика в країні та еластичність попиту. Вплив цих факторів зумовлений в основному рівнем цін на продукцію, обсягом продажу та розширенням виробництва. Тому не враховувати ці фактори в аналізі макрооточення неможливо.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП Агро-тера)
Вихід з економічної кризи нерозривно пов’язаний з адаптацією до роботи в нових умовах. Приватизація може принести позитивний ефект лише тоді, коли перетворення власності на підприємстві ...

Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
В останні десятиріччя вивчення організацій і їх поведінки стало головною задачею досліджень, що проводяться спільно представниками декількох наукових дисциплін. Вивчення організацій пост ...

Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ Ротекс (м. Київ))
Світовий досвід показує, що в умовах відкритої ринкової економіки, яка не може існувати без гострої конкуренції, виявляються фактори, котрі роблять конкурентоспроможність та якість проду ...

Розділи