Оцінка макрооточення ЗАТ «АВК»

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. У більшості випадків макрооточення не носить специфічного характеру по відношенню до окремо взятої організації. Однак ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна. Це пов'язано з відмінностями у сферах діяльності організацій і відмінностями у внутрішньому потенціалі організацій.

З метою впорядкування методики аналізу макрооточення розподіляють на укрупнені групи факторів – так звані компоненти.

Розрізняють такі компоненти макрооточення:

1) демографічна;

2) економічна;

3) природна;

4) технологічна;

5) соціально-культурна;

6) політико-правова.

Для аналізу макрооточення пропонується використовувати допоміжну таблицю, в якій вказуються компоненти та найважливіші фактори (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика стану макрооточення

Компонента

Найважливіші фактори

1

2

Демографічна

- чисельність населення;

- розміщення на території країни;

- міграційні тенденції;

- вікова структура;

- етнічна та релігійна структура населення;

- народжуваність та смертність.

Економічна

- купівельна спроможність населення;

- рівень інфляції;

- фінансово-кредитна політика в країні;

- загальногосподарська кон’юнктура;

- система оподаткування;

- зміни в структурі споживання громадян;

- еластичність попиту.

Продовження табл. 1

1

2

Природна

- стан і перспективи використання джерел сировини і енергоресурсів;

- рівень забруднення навколишнього середовища;

- рівень впливу держави на інтенсивність ресурсоспоживання.

Технологічна

- темпи технологічних змін;

- інноваційний потенціал галузі.

Політико-правова

- стан законодавства, який регулює господарську діяльність;

- державна економічна політика;

- наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту.

Соціально-культурна

- особливості пануючих у суспільстві традицій і вірувань;

- рівень освіти;

- ставлення людей до праці.

Не всі фактори макрооточення однаково впливають на діяльність організації, тому кожен з них потребує детального аналізу з метою визначення значимості для конкретного підприємства.

Закрите акціонерне товариство «АВК» займається виробництвом какао, шоколаду, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, а також оптовою торгівлею шоколадних та кондитерських виробів. Тому на його діяльність впливатимуть лише деякі з наведених у табл. 1 фактори.

Вивчення демографічної компоненти дає змогу оцінити вплив чисельності населення, його вікової структури, народжуваності та смертності, міграційних процесів та інших факторів на діяльність підприємства.

Одним з основних факторів даної компоненти, який впливає на діяльність ЗАТ «АВК» є чисельність населення, оскільки не кожна людина споживає солодощі. Тому збільшення чисельності підвищує можливість споживання продукції саме даного підприємства. На теперішній час чисельність населення України падає, проте є перспектива підвищення (додаток А).

Розміщення населення на території країни на діяльність ЗАТ «АВК» практично не впливає, оскільки у складі компанії налічується 5 кондитерських фабрик, які розташовані в різних регіонах України. Тому при діагностиці мактооточення цей чинник враховуватись не буде.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. На досліджуване підприємство впливають такі фактори як купівельна спроможність населення, фінансово-кредитна політика в країні та еластичність попиту. Вплив цих факторів зумовлений в основному рівнем цін на продукцію, обсягом продажу та розширенням виробництва. Тому не враховувати ці фактори в аналізі макрооточення неможливо.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
Предметом досліджень є аналіз комунікацій на підприємстві. Об’єктом досліджень є приватне підприємство «Компік». Мета і завдання курсової роботи: дослідити ефективність комунікацій на п ...

Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру Сумилада)
Для дослідження була обрана тема «Особливості формування сучасних структур управління підприємством та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна заб ...

Розділи