Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

На основі визначених показників, сформуємо оцінку грипи факторів за балами (табл.1.2):

Таблиця 1.2

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства

№ п/п

Фактори

Оцінка (від 1 до 10 балів)

1.

Прибутковість

10

2.

Репутація

10

3.

Продуктивність

9

4.

Асортимент продукції

10

5.

Фінансові ресурси

10

6.

Виробничі потужності

8

7.

Дослідження і впровадження новинок

2

8.

Організація фірми

10

9.

Трудові ресурси

6

10.

Соціальна відповідальність

8

Для оцінки ймовірності банкрутства, визначимо коефіцієнт Альтмана та коефіцієнт Бівера:

1. Коефіцієнт Альтмана:

Ка = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + X5,де Ка - коефіцієнт Альтмана;

Х1 - оборотний капітал/сума активів;

Х2 - чистий прибуток/власний капітал;

Х3 - виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) /середньорічна вартість активів;

Х4 - власний капітал/зобов’язання;

Х5 - виручка/сума активів.

2. Коефіцієнт Бівера:

Кб = (ЧП - Ар): (ДЗ + ПЗ),

де Кб - коефіцієнт Бівера;

ЧП - чистий прибуток;

Ар - амортизація;

ДЗ - довгострокові зобов’язання;

ПЗ - поточні зобов‘язання.

Кб2007 = (979 - 910): 25513 = 0,003

Кб2008 = (2381 - 1003): (550 - 29915) = - 0,05

Розрахувавши коефіцієнти, можна сказати, що діяльність підприємства є досить сприятливою та ефективною, з дуже низькою ймовірністю банкрутства, оскільки коефіцієнт Альтмана у 2007 - 2008 рр. становить > 3 та з кожним роком зростає, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він зріс на 0.85.

Проте потрібно відмітити і те, що коефіцієнт Бівера у 2007 - 2008 рр. не досягає норми і становить < 0,2, а також, спостерігається постійна тенденція до зниження даного коефіцієнта, зокрема у 2008 р., порівняно з 2007 р., він знизився на 0,053, що відображає небажане скорочення частки прибутку, яка направляється на розвиток виробництва. Така тенденція в кінцевому випадку призводить до незадовільної структури балансу, коли підприємство починає працювати в борг.

На основі проведених розрахунків, визначимо сильні та слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно" (табл.1.3):

Таблиця 1.3

Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Сфера діяльності

Сильні сторони

Слабкі сторони

Прибутковість

Підприємство є досить прибутковим. Всі показники рентабельності зростають швидкими темпами

Репутація

Велика прихильність споживачів. Хороші, налагоджені стосунки з діловими партнерами. Велика кількість покупців. Довготривалі стосунки з діловими партнерами. Багаторічний досвід роботи на ринку. Надійні постачальники сировини та матеріалів.

Продуктивність

Постійне збільшення продуктивності праці працівників, фондовіддачі та матеріаловіддачі. Конкурентоспроможність продукції. Добре обізнаний у специфіці діяльності фірми персонал

Відсутність роздрібної торгівлі. Поява конкурентів. Зростання ціни на сировину. Сезонність.

Асортимент продукції

Різноманітний асортимент продукції.

Фінансові ресурси

Постійне зростання фінансової незалежності підприємства та оборотності капіталу. Зменшення частки позикового капіталу.

Низький рівень фінансової незалежності.

Виробничі потужності

Збільшення вартості необоротних активів. Наявність своїх виробничих цехів.

Зростання ступеня зношеності обладнання.

Дослідження і впровадження новинок

Сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість.

Організація фірми

Розроблена організаційна структура ЗАТ "Рівне-Борошно". Чіткий розподіл обов’язків між працівниками. Швидке прийняття управлінських рішень.

Трудові ресурси

Постійне збільшення коефіцієнта обороту по прийому та зменшення коефіцієнту обороту по звільненню. Підвищення якості праці та мотивація персоналу. Залучення молодих та перспективних працівників.

Постійне звільнення персоналу.

Соціальна відповідальність

Здійснює набір працівників через відділ кадрів. Займається благочинністю

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Основи управлінського консультування
Управлінське консультування - це професійна діяльність, яка полягає у наданні незалежних і об'єктивних порад та технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами фірмам, організаціям, ок ...

Рівень достовірності експертних оцінок
У даній роботі наведено зручний для практичного використання формат для формулювання підприємницького ризику: ризик недосягнення цілей підрозділу підприємства внаслідок можливої події. Т ...

Стиль роботи керівника
У всі часи і у всіх народів роль керівника будь-якого рівня управління і будь-якої сфери діяльності була, є і буде визначальної в досягненні мети з якнайменшими витратами часу і ресурсів ...

Розділи