Сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Аналізу підлягають сильні сторони (Strength), слабкі сторони (Weakness) внутрішнього середовища, а також можливості (Opportunities) і загрози (Threats) зовнішнього середовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формулювання стратегії організації.

Отже, складемо перелік параметрів за якими буде оцінено внутрішнє середовище підприємства, зокрема його сильні та слабкі сторони (табл.1.1):

Таблиця 1.1

Групи показників, за якими визначаються сильні і слабкі сторони ЗАТ "Рівне-Борошно"

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення

Тр%

1. Прибутковість:

- обсяг прибутку

979

2381

1402

243,21

- рентабельність продукції

0, 19

0,21

0,02

110,53

- рентабельність капіталу

0,03

0,06

0,03

200

- рентабельність власного капіталу

0,06

0,12

0,06

200

2. Репутація:

- прихильність споживачів

За рахунок високої якості товару, помірних цін та різноманітності у виборі продукції, товариство користується високою прихильністю у споживачів.

- довіра ділових партнерів

ЗАТ "Рівне-Борошно" користується великою довірою у ділових партнерів, а тому має велику кількість партнерів, з якими намагається підтримувати постійні ділові стосунки, зокрема: підприємство реалізує товар покупцям в кредит, надає знижки постійного клієнта, займається доставкою товару, а також, постійно шукає нових партнерів.

3. Продуктивність:

- продуктивність праці

185,67

308,16

122,49

165,97

- фондовіддача

3,09

4,88

1,79

157,92

- Матеріаловіддача

2,62

2,67

0,05

101,91

4. Асортимент продукції (робіт, послуг)

На підприємстві наявний великий асортимент продукції, зокрема: борошно вищого ґатунку; борошно 1 ґатунку; борошно житнє; висівки та відходи від переробки зернових культур; мука кормова пшенична.

5. Фінансові ресурси:

- коефіцієнт фінансової незалежності

0,25

0,26

0,01

104

- частка позичкового капіталу у структурі капіталу

0,75

0,74

-0,01

98,67

- співвідношення власного і позикового капіталу

0,33

0,35

0,02

106,06

- оборотність капіталу

1,13

1,53

0,4

135,40

6. Виробничі потужності:

- вартість необоротних активів

9152

10806

1654

118,07

- ступінь зношеності

0,34

0,35

0,01

102,94

7. Дослідження і впровадження новинок:

На підприємстві наявні сучасні виробничі потужності, яким властива висока гнучкість

8. Організація фірми

Розподіл ділових обов’язків між працівниками підприємства здійснюється згідно організаційної структури. Зокрема, найвищу посаду на підприємстві посідають збори акціонерів, яким підпорядковується спостережна рада, ревізійна комісія та директор, якому в свою чергу підпорядковуються всі інші працівники.

9. Трудові ресурси,%:

- коефіцієнт обороту по прийому

4

5

1

125

- коефіцієнт обороту по звільненню

7,9

7,2

-0,7

91,14

- коефіцієнт плинності кадрів

7,9

7,2

-0,7

91,14

- підвищення професійного рівня

Підприємство здійснює первинну професійну підготовку працівників, а також підвищення їх кваліфікації шляхом направлення їх на навчання у професійно технічні навчальні заклади за договорами,

- робоча дисципліна

Робоча дисципліна на підприємстві на високому рівні, всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки за що вони отримують винагороду у вигляді премії.

10. Соціальна відповідальність:

- працевлаштування безробітних

Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

- підтримка благочинних фондів

Підприємство здійснює щорічні благодійні внески для дітей сиріт.

Перейти на сторінку: 1 2 3


Інші статті по менеджменту

Мета і напрямки класифікація витрат
В управлінському обліку інформація про витрати систематизується для: об’єктивного визначення фінансових результатів; інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень; здійснен ...

Операційна діяльність підприємства
Операційний менеджмент - це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів, їх перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю. Операційний менеджмент являє собою сферу ді ...

Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень
Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності. Це найпростіший випадок. Відома кількість можливих ситуацій (варіантів) і їх закінчення. Імовірність кожної події дорівнює одиниці. Потр ...

Розділи