Зіставлення сильних і слабких сторін бюджетної установи з можливостями й загрозами

Сильні і слабкі сторони, можливості та загрози позиціонуються на полях матриці SWOT- аналізу (таблиця 7). Кожне поле матриці має своє позначення:

Поле СіМ - поєднання сильних сторін і можливостей;

Поле СлМ - поєднання слабких сторін і можливостей;

Поле СіЗ - поєднання сильних сторін і загроз;

Поле СлЗ - поєднання слабких сторін і загроз.

На основі матриці SWOT- аналізу здійснемо вибір стратегії і деталізуємо її зміст. Можна визначити чотири різновиди корпоративної стратегії бюджетної установи.

Таблиця 7 Матриця SWOT-аналізу

Можливості

1. В бюджетній сфері здійснюється багато правопорушень,щодо цільового використання бюджетних коштів.Тому Контрольно-ревізійне управління здійснює планові і позапланові перевірки. 2. КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, тому конкурентів в неї немає. 3. КРУ в Рівненській області здійснює перевіки цільового використання коштів відповідно до асигнувань з Держбюджету України бюджетними установами

Загрози

1. В результаті високого рівня інфляції зменшується номінальна заробітна плата державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці. 2. При приході до влади нового Уряду можуть змінюватися керівники установи. 3. Через достатньо низький розвиток технологій, невисокий ступінь запровадження інновацій та досить незначний рівень державної підтримки розвитку науки в діяльність бюджетної установи рідко запроваджуються новинки науково-технічного прогресу (нове програмне забезпечення, комп’ютери тощо).

Сильні сторони

1. КРУ в Рівненській області повністю раціонально використовує державні кошти,оскільки співвідношення видатків і доходів загального фонду дорівнює 1 2. Затверджені кошторисом видатки є більшими в звітному році порівняно з попереднім роком 3. Репутація у КРУ в Рівненській області на високому рівні,оскільки це є орган виконавчої влади. 4. КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, оскільки вона здійснює ревізії і аудит фінансово-господарської діяльності установ. 5. Збільшення обсягу фінансування, що припадає на одне звернення громадян 6. Коефіцієнт фінансової незалежності дорівнює 1 в 2006 і 2007 роках, що оцінюється позитивно. 7. КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України 8. Працевлаштування через відділ кадрів.

ПОЛЕ СіМ

1. В КРУ в Рівненській області за рахунок збільшення суми затверджених кошторисом видатків є можливість ефективного використання бюджетних ресурсів на визначені цілі та виконання прямих обов’язків - надання послуг соціального характеру. 2. Завдяки відсутності конкурентів, адже КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку, виникає відсутність бар’єрів входу на ринок. 4. Через те, що КРУ в Рівненській області немає аналогів на ринку, ступінь прихильності споживачів до виду послуг бюджетної установи зростає.

ПОЛЕ СіЗ

1. В силу тих причин, що КРУ в Рівненській області є підзвітним і підконтрольним Мінфіну України то можливість виникнення порушень та помилок працівниками зводиться до мінімуму. 2.Спостерігається збільшення суми затверджених кошторисом видатків і звітному році порівняно з минулим роком. завдяки чому можна покращити ефективність функціонування бюджетної установи.1. Скорочення штатних працівників бюджетної установи через малу суму видатків на заробітну плату.

Зменшення номінальної заробітної плати державних службовців, через що виникає незацікавленість працівників у їх праці.

Слабкі сторони

1. Зниження оборотності власного капіталу Контрольно-ревізійного управління. 2. Співвідношення обсягу фінансування та середньорічної вартості необоротних активів знижується 3. Зростання ступеня зношеності обладнання 4. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності і не впроваджує новинок 5. Спостерігається тенденція до зниження коефіцієнта обороту по прийому 6. Контрольно-ревізійне управління в Рівненській області не здійсню підтримку благодійних фондів,і не займається благодійністю зовсім.

ПОЛЕ СлМ

1. Через те, що КРУ в Рівненській області не здійснює інноваційної діяльності, не впроваджує новинок, немає моливості ефективної діяльності працівників бюджетної установи задля задоволення потреб споживачів. 2. Завдяки тому, що КРУ в Рівненській області не має аналогів на ринку та конкурентів, можна аргументувати збільшення державою суми капітальних видатків для повноцінної її діяльності.

ПОЛЕ СлЗ

1. В силу причини наявності тенденції до зниження коефіцієнта обороту по прийому виникає загроза зменшення кількості працівників КРУ в Рівненській області 2.Через зростання ступеня зношеності обладнання та виникнення тенденції до зниження оборотності власного капіталу КРУ в Рівненській області є загроза неефективного та неповноцінного використання бюджетних ресурсів.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Механізм і методи управління фірмою
Механізм господарського управління ...

Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в даний час трудовий потенціал є визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги на ринку для підприємства. При цьому анал ...

Інформація в управлінні
Тема контрольної роботи – «Інформація в управлінні». В сучасних умовах секретарю постійно доводиться дізнаватися, узагальнювати, оновлювати та зберігати відомості різного характеру. ...

Розділи