Розрахунок часових параметрів подій та робіт сітьової моделі

Сітьове планування й управління (СПУ) використовується для планування робіт зі створення складних технічних систем, що дозволяє:

· забезпечити наочне й зручне сприйняття плану розробки;

· ефективно використати ресурси;

· виконати розробку в найкоротший термін;

· сконцентрувати увага керівництва на критичних роботах і виконати всю розробку у встановлений строк;

· управляти будь-якою роботою по створенню складної системи.

Для планування використається сітьовий графік, зображений на мал. 2.1.

В основу побудови сітьового графіка покладені три поняття: робота, події, шлях.

Мал. 2.1. Сітьовий графік

Робота – це трудовий процес, що супроводжується витратами часу та ресурсів.

Розрізняють наступні види робіт:

· дійсна робота, що супроводжується витратами часу й ресурсів;

· робота очікування, що не вимагає витрат ресурсів, але забирає час;

· фіктивна робота, що не вимагає ні витрат часу, ні витрат ресурсів, вона показує логічний зв'язок між роботами.

На графіку дійсну роботу й роботу очікування позначають суцільною стрілкою, а фіктивну - штриховою стрілкою (мал. 2.1.).

Подія являє собою підсумок якої-небудь трудової діяльності. На сітьовому графіку події позначаються кружечками.

Розрізняють наступні види подій:

вихідні події всієї розробки (проекту) (на мал. 1 - це подія 1);

завершальна подія всієї розробки (проекту) (на мал. 1 - це подія 6);

проміжна подія - результат однієї або декількох робіт (на мал. 1 - це події 2-5);

початкова подія роботи - безпосередньо попередній даній роботі;

кінцева подія роботи - як результат даної роботи.

Шлях – будь-яка послідовність робіт у мережі.

Розрізняють шляхи трьох видів:

· повний шлях - це шлях, початок якого збігається з вихідною подією, а кінець - із завершальним;

· приватний шлях – шлях від вихідної події до події i

або від події jдо завершальної події, або шлях, що з'єднує дві яких-небудь події в мережі;

· критичний шлях - самий довгий шлях у сітьовому графіку від вихідної до завершальної події.

Критичний шлях визначає тривалість виконання всього завдання.

Усяка робота вимірюється кількісно в одиницях часу (днях, тижнях і т.д.)

Правила побудови сітьового графіка

При побудові сітьового графіка необхідно враховувати кілька правил.

1.

Кожна робота повинна бути укладена між двома подіями. Не можна допускати, щоб різні роботи мали однакові коди (мал. 2.2).

Мал. 2.2. Приклад невірної побудови сітьового графіка

У подібних випадках у мережу вводять додаткові події й фіктивні роботи (мал. 2.3).

Мал. 2.3. Приклад правильної побудови сітьового графіка

Додаткові події на мал. 4 – 1I й 1II, а фіктивні роботи – (1I – 2) і (1II – 2).

2.Сітьовий графік варто вичерчувати з ліва на право. Кожна подія з більшим порядковим номером зображується правіше попереднього.

3.Якщо початок роботи (4 й 5) залежить від виконання робіт (1-4) і (2-3), то така ситуація зображується на графіку шляхом введення фіктивної роботи (3-4) (мал. 2.4).

Мал. 2.4. Приклад введення фіктивної роботи на сітьовому графіку

4.У сітьовому графіку бажано уникати взаємного перетинання стрілок.

5.

У сітьовому графіку не можна допускати «тупиків», тобто подій, з яких не виходить ні однієї роботи (крім кінцевої) або в яке не входить жодна робота (крім початкового).

6.У сітьовому графіку не повинно бути замкнутих контурів, тобто кільцевих зв'язків між роботами (1-2-3-1) (мал. 2.5). При виявленні подібних помилок у мережі їх варто усунути.

Мал. 2.5. Приклад невірної побудови сітьового графіка

Для визначення тривалості виконання робіт необхідно користуватися відповідними нормативами. При відсутності нормативів використовуються імовірнісні оцінки, які надаються відповідальними виконавцями.

Використовуються наступні види оцінок: , і .

Очікуваний час виконання робіт визначається по наступних формулах:

(2.1)

(2.2)

де tmin – мінімально можливий час виконання даної роботи; tmax – максимальний час виконання даної роботи при вкрай невдалому збігу обставин; tH.B – найбільш імовірний час виконання роботи за умови, що не виникне ніяких особливих і несподіваних труднощів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи
В умовах ринку становище підприємств докорінно змінюється, розширюються їх права й обов’язки, вони набувають економічної самостійності та повністю відповідають за результати своєї діяльн ...

Аналіз системи управління персоналом ВАТ Рівненська кондитерська фабрика
Актуальність теми дипломної роботи. В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління ...

Swot-аналіз бюджетної установи
З переходом України до ринкових відносин в її житті з’явилися нові реалії, які не можуть не впливати як на бюджетний процес, бюджетну політику, так і в цілому на бухгалтерський облік, щ ...

Розділи