Характеристика стадій процесу розробки стратегій промислового підприємства

Процес розробки й реалізації стратегії підприємства в науковій літературі поданий по-різному: автори виділяють етапи, що відрізняються ступенем деталізації, складністю суб’єкта господарювання і характером самого напрямку розвитку. Стратегія поширюється на довгострокові, перспективні дії суб’єкта господарювання. Можна сказати, що формулювання стратегії (моделі дій) та її інструментарій виступають ядром управління і ознакою його якості.

Перед формулюванням стратегії промислового підприємства слід зазначити декілька ключових характеристик, що є критеріями ефективної стратегії (рис.1.3)

Рис. 1.3 Критерії ефективної стратегії

При розробці стратегії промислового підприємства, слід пам’ятати, що вона повинна:

* відбивати управлінську філософію фірми

* орієнтувати виробничу діяльність на запити споживачів

* враховувати вплив зовнішнього і внутрішнього середовища

* спиратися на людський потенціал як основу організації

Процес розробки та реалізації стратегії промислових підприємств наведений у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Етапи розробки та реалізації стратегії промислового підприємства

Етап

Характеристика етапів

Встановлення цілей

Розробка та встановлення короткотермінових, середньо-термінових і довготермінових цілей підприємства виступає фундаментом у виборі стратегії.

Аналіз зовнішнього середовища

Являє собою процес моніторингу організаційного оточення, що ідентифікується зі справжніми і майбутніми погрозами та сприятливими можливостями, які можуть впливати на здатність фірми досягти її мети. Мета аналізу: забезпечити своєчасне реагування управління на зовнішні і внутрішні імпульси для досягнення мети організації.

Дослідження внутрішнього середовища підприємства

Мета дослідження - виявити внутрішні змінні організації, які можуть розглядатися як її сильні (слабких) сторони, оцінити їх важливість, встановити, які з цих змінних можуть стати основою конкурентних переваг. Аналіз внутрішнього середовища включає дослідження двох областей організації: макросередовища (досліджується внутрішнє середовище всього підприємства) та мікросередовища (досліджується внутрішнє середовище тільки по конкретній стратегічній зоні господарювання).

Визначення стратегічної мети і постановки завдань

Визначення, на основі комплексного аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища, обмежень в діяльності підприємства, погроз і можливостей для нього з боку, зовнішнього середовища, перспектив розвитку фірми, формування стратегічних альтернатив досягнення мети.

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії

Розглядається весь набір альтернативних варіантів розвитку, з яких в процесі оцінки обираються ті, які більшою мірою забезпечать досягнення наміченої мети, можуть бути реалізовані в рамках ресурсних можливостей, задовольняють системі прийнятих критеріїв ефективності. Найбільш поширеним методом оцінки вірогідної економічної дії кожної альтернативи на майбутнє підприємства є розробка сценаріїв, в яких передбачено три варіанти розвитку подій: оптимістичний, песимістичний і найбільш вірогідний.

Планування реалізації стратегії

Включає: розробку розгорнутого плану втілення у реальність вибраної стратегії, вказуючи терміни поетапної реалізації та очікувані результати.

Реалізація стратегічних рішень

Здійснюється у двох напрямках: з використанням адміністративних важелів (тактики, політики, процедур та правил) та за допомогою економічних важелів, шляхом формування бюджету, застосування системи показників та управління за цілями.

Етапи процесу реалізації стратегій:

ü підготовка інформації, використовуваної на всіх етапах реалізації стратегії;

ü планування, програмування, бюджетування схвалюваних рішень;

ü власне виконання рішень;

ü контроль.

Всі стратегічні рішення повинні бути доведені до конкретних виконавців у вигляді затверджених планів, наказів, розпоряджень і інших організаційних документів, тобто управлінські рішення повинні бути перетворені в організаційні.

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ Шахта Красноармійська-Західна №1
Для кожного підприємства дуже важливою наукою виступає така наука, як соціологія праці, яка вивчає соціально-трудові відносини, що виникають у результаті взаємодії людей у процесі праці. ...

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства
Досліджено комплексний підхід до аналізу інноваційної діяльності підприємства та оцінку ефективності інновацій. Визначено основні етапи комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Встан ...

Виробничо-торговельна діяльність підприемства
Громадське харчування сформувалося як підгалузь торгівлі, воно охоплює підприємства громадського харчування державної та приватної торгівлі. Головна мета цих підприємств - надання ...

Розділи