Ефективність управління підприємством

загострена відповідальність кожного за результати справи фірми;

опора на реальність ринкових ситуацій;

децентралізація управління фірмою і зростання числа співробітників, що залучаються до розробки управлінських рішень;

розширення і поглиблення зв'язків фірми із зовнішнім оточенням;

орієнтація на лідерів;

підвищення готовності кожного до інновацій, динамічного оновлення продукції;

застосування новітніх способів стимулювання праці, в тому числі через задоволення потреб у визнанні та успіху;

створення корпоративної організаційної культури менеджменту, що ґрунтується на спільних інтересах і загальнолюдських цінностях, партнерстві, співробітництві і взаємній вигоді;

соціальна відповідальність перед суспільством за результати своєї діяльності.

Компанії, які прагнуть вийти на зовнішній ринок, повинні керуватися, крім означених вище, такими принципами:

концентрація зусиль на ключових напрямах діяльності;

ретельне обґрунтування кожного кроку з урахуванням особливостей міжнародного ринку;

не тільки вивчення, а й формування споживацьких преференцій;

орієнтація діяльності на загальнолюдські інтереси;

дотримання етики бізнесу.

Отже, актуальність принципів підприємства визначається цілями організації та зовнішнім середовищем. У своїй сукупності вони мають створити струнку систему правил, яка зумовить високу ефективність менеджменту. [4]

Завдання №2

Для узагальнення цілей та побудови дерева цілей я обираю підприємство ВАТ «Укртелеком». Так як дане підприємство являється одним з лідерів у наданні телекомунікаційних послуг.

Досліджуючи підприємство ВАТ «Укртелеком» я дійшов висновку Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України.

До головних цілей відносить:

задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;

забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;

забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.

Основні цілі, що стоять перед ВАТ «Укртелеком»:

поліпшити діяльність товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів;

продемонструвати споживачу, що ВАТ «Укртелеком» може стабільно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

Для реалізація зазначених цілей необхідно:

покращити рівень обслуговування споживачів;

підвищити конкурентоспроможність;

поліпшити організацію управління підприємством, зробити її більш прозорою;

підвищити ефективність виробництва;

забезпечити рентабельність і підвищити прибутки товариства;

прискорити вирішення процедурних проблем;

покращити партнерські стосунки;

посилити позитивний імідж компанії;

Виконання вказаних вище задач буде досягнуто за рахунок:

постійного аналізу своєї діяльності в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;

постійного впровадження нових технологій, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування;

придбання матеріалів високої якості шляхом проведення гнучкої системи вибору постачальників та роботи з ними;

підвищення професійного рівня фахівців;

ефективної системи мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізація;

проведення благодійних акцій тощо.

[5], [6]

Побудуємо «Дерево цілей»

Завдання №3

Вiдкрите акцiонерне товариство створене 5 сiчня 2000 року.

У вiдкритому акцiонерному товариствi сформовано дворiвневу централiзовану вертикальну систему управлiння: функцiонують органiзацiйнi спецiалiзованi структури з експлуатацiї первинної мережi зв`язку; експлуатацiї мiсцевих мереж зв`язку та радiофiкацiї, обслуговування споживачiв та продажу послуг.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Проектування логістичної системи торгівельного підприємства
Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме ло ...

Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
Проблематика трансформаційних процесів вимагає наукового розв’язання сучасних економічних завдань, серед яких особливе місце належить управлінню підприємствами, в тому числі за критерієм ...

Аналіз використання робочого часу менеджера
Світовий досвід довів життєвість і ефективність ринкового механізму в забезпеченні збалансованості економіки, у раціональному використанні трудових ресурсів, матеріальних і фінансових ресурсів, у ство ...

Розділи