Ефективність управління підприємством

загострена відповідальність кожного за результати справи фірми;

опора на реальність ринкових ситуацій;

децентралізація управління фірмою і зростання числа співробітників, що залучаються до розробки управлінських рішень;

розширення і поглиблення зв'язків фірми із зовнішнім оточенням;

орієнтація на лідерів;

підвищення готовності кожного до інновацій, динамічного оновлення продукції;

застосування новітніх способів стимулювання праці, в тому числі через задоволення потреб у визнанні та успіху;

створення корпоративної організаційної культури менеджменту, що ґрунтується на спільних інтересах і загальнолюдських цінностях, партнерстві, співробітництві і взаємній вигоді;

соціальна відповідальність перед суспільством за результати своєї діяльності.

Компанії, які прагнуть вийти на зовнішній ринок, повинні керуватися, крім означених вище, такими принципами:

концентрація зусиль на ключових напрямах діяльності;

ретельне обґрунтування кожного кроку з урахуванням особливостей міжнародного ринку;

не тільки вивчення, а й формування споживацьких преференцій;

орієнтація діяльності на загальнолюдські інтереси;

дотримання етики бізнесу.

Отже, актуальність принципів підприємства визначається цілями організації та зовнішнім середовищем. У своїй сукупності вони мають створити струнку систему правил, яка зумовить високу ефективність менеджменту. [4]

Завдання №2

Для узагальнення цілей та побудови дерева цілей я обираю підприємство ВАТ «Укртелеком». Так як дане підприємство являється одним з лідерів у наданні телекомунікаційних послуг.

Досліджуючи підприємство ВАТ «Укртелеком» я дійшов висновку Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України.

До головних цілей відносить:

задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;

забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;

забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.

Основні цілі, що стоять перед ВАТ «Укртелеком»:

поліпшити діяльність товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів;

продемонструвати споживачу, що ВАТ «Укртелеком» може стабільно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

Для реалізація зазначених цілей необхідно:

покращити рівень обслуговування споживачів;

підвищити конкурентоспроможність;

поліпшити організацію управління підприємством, зробити її більш прозорою;

підвищити ефективність виробництва;

забезпечити рентабельність і підвищити прибутки товариства;

прискорити вирішення процедурних проблем;

покращити партнерські стосунки;

посилити позитивний імідж компанії;

Виконання вказаних вище задач буде досягнуто за рахунок:

постійного аналізу своєї діяльності в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;

постійного впровадження нових технологій, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування;

придбання матеріалів високої якості шляхом проведення гнучкої системи вибору постачальників та роботи з ними;

підвищення професійного рівня фахівців;

ефективної системи мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізація;

проведення благодійних акцій тощо.

[5], [6]

Побудуємо «Дерево цілей»

Завдання №3

Вiдкрите акцiонерне товариство створене 5 сiчня 2000 року.

У вiдкритому акцiонерному товариствi сформовано дворiвневу централiзовану вертикальну систему управлiння: функцiонують органiзацiйнi спецiалiзованi структури з експлуатацiї первинної мережi зв`язку; експлуатацiї мiсцевих мереж зв`язку та радiофiкацiї, обслуговування споживачiв та продажу послуг.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5


Інші статті по менеджменту

Раціоналізація трудових процесів
Трудовий процес – це сукупність методів і засобів впливу людини на предмет праці за допомогою засобів праці з метою випуску матеріального чи нематеріального продукту. Трудовий процес є ...

Процес управління та його основні стадії
Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на пер­ших етапах становлення людського суспільства. Первісні люди змушені були якось будувати свою діяльність. Так, під час полю ...

Професійна орієнтація, підготовка та перепідготовка незайнятого населення
Одним з важливих напрямів реалізації кадрової політики й формування трудових ресурсів є державне управління вибором професії через систему заходів професійної орієнтації населення. Особл ...

Розділи