Класифікація трудових процесів

Трудовий процес

– це вплив людини на предмет праці за допомогою знаряддя праці або внаслідок дії керованого людиною знаряддя праці, щоб створювати продукт, який знаходиться в певних природних або штучних умовах. Трудовий процес є найскладнішим, головним і одночасно завершальним етапом будь-якого виробничого процесу. Трудовий процес охоплює всі сфери діяльності людини, отже, слід чітко визначити види трудових процесів за їх класифікаційними ознаками (табл. 4.1).

Трудовий процес складається з декількох етапів.

1 Аналіз ситуації (проблеми плану робіт, програми, технології, задуму тощо).

2 Формування певного уявлення про технологію виробів, умови і вимоги зовнішнього середовища, прогнозування результатів процесу.

3 Підготовка робочого місця і забезпечення його всім необхідним (матеріальними ресурсами, робочою силою, інформацією, технологією тощо).

4 Виконання роботи, тобто власне трудовий процес.

5 Оформлення результатів виконання роботи.

6 Завдання і втілення (реалізація) роботи.

7 Стимулювання високих результатів праці.

Організувати трудовий процес означає об’єднати в просторі й часі за кількістю і якістю предмет праці, її засоби та живу працю. При цьому організатори, технологи, економісти мають відповісти на питання: що виготовляється, з якими параметрами, хто виготовляє, де, коли, які витрати і які результати супроводжують трудовий процес (діяльність)?

Організація трудової діяльності має спиратися на досягнення науки та передовий досвід, забезпечувати підвищення продуктивності праці та збереження здоров’я людини.

Наукова організація трудової діяльності спрямована на розв’язання таких взаємопов’язаних завдань, як економічне, психофізіологічне, соціальне.

Економічне завдання полягає в якнайповнішому використанні обладнання, матеріалів, сировини, підвищенні продуктивності праці.

Психофізіологічне завдання передбачає створення сприятливих виробничих умов для забезпечення здоров’я робітників та їх працездатності.

Соціальне завдання спрямоване на задовольняння робітників умовами й результатами праці.

Таблиця 4.1 – Класифікація трудових процесів

№ з/п

Ознака класифікації

Вид трудового процесу

1

Характер праці

· фізичний

· розумовий

· чуттєвий

· змішаний (інтегральний)

2

Субстанція предмета праці

· матеріальні процеси, що пов’язані з виготовленням конкретного продукту

· документовані процеси, що пов’язані зі створенням нематеріальних активів

· віртуальні процеси, що пов’язані з інформаційним або духовним обслуговуванням

3

Мета трудових процесів для їх споживачів

· створення матеріальної бази для задоволення потреб

· задоволення матеріальних потреб людини

· задоволення духовних і соціальних потреб людини

· задоволення суспільних потреб

4

Галузь виробництва, де має місце трудовий процес

· матеріальне виробництво

· нематеріальне виробництво

5

Роль і місце трудового процесу у виробничому процесі

· в основних процесах – випуск продукції, виконання роботи або надання послуг

· у допоміжних процесах – забезпечення нормального функціонування основних та обслуговуючих процесів

· в обслуговуючих процесах – забезпечення нормального функціонування основних і допоміжних процесів

6

Періодичність виконання робіт

· безперервні процеси

· циклічні процеси

· нециклічні процеси

7

Рівень автоматизації трудових процесів

· ручні процеси

· машинно-ручні (механізовані) процеси

· автоматизовані процеси

· автоматичні процеси

Перейти на сторінку: 1 2


Інші статті по менеджменту

Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
Існують численні спроби сформулювати як функції керівника в колективі, так і властиві йому риси особистості, наявність яких необхідно для успішного створення позитивного морально-психоло ...

Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці
Предметом дослідження є система мотивації персоналу на підприємстві ТОВ СРЗ. "Мотивація персоналу" є багатофункціональною інформаційною системою, що забезпечує сучасний рівень організації м ...

Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
Стратегічне управління являє собою процес, що визначає послідовність дій організації з розробки та реалізації стратегій. Стратегія – це набір політик, процедур і підходів до бізнес ...

Розділи