Розрахунок ефективності пропонованих заходів

Беручи до уваги приведені вище розрахунки економії за методикою Скенлона, розрахуємо ефективність від впровадження даної методики на підприємстві. Так розрахуємо ЧДД, чистий грошовий потік при цьому буде складати різницю між загальною економією та витратами, пов’язаними з виплатою додаткової заробітної плати працівникам. Ставку дисконтування приймемо на рівні 10 %.

Тn Тn

ЧДД = ∑ Пn / (1 + і) – ∑ Кn / (1 + і), (3.5)

n = 1n = 1

де ЧДД – сума чистого дисконтованого доходу по інвестиційному проекту;

n

Пn / (1 + і) – дисконтований розмір прибутку, отриманого в n-му році;

n

Кn / (1 + і) – дисконтований розмір вкладень, здійснених в n-му році;

n – номер року розрахунку.

ЧДД = (396-211,2) / 1,1 + (598-319,2) / 1,1² + (1089,4-581) / 1,1³ + (1449-772,8) / 1,1 + (1595,5-851) / 1,1 = 1614 (тис. грн.).

Таким чином, дана мотиваційна система, є вагомим важелем, що повинен дозволити здійснити не тільки поставлені цілі і задачі, але і поліпшити соціальний стан працівників, визволити додаткові ресурси, що можуть бути задіяні на розвиток підприємства.

Згідно з класифікацією видів ефектів, ефект від впровадження методики комплексної оцінки мотивації праці є соціальним. Принципи оцінки даного виду ефективності характеризуються покращенням соціального середовища, внаслідок чого – підвищення якості трудового життя працівників та якості життя взагалі, яке оцінюється по: рівню життя, образу життя, здоров`ю та тривалістю життя людей.

Соціальна оцінка заходів може бути двох видів: оцінка соціально-цільової спрямованості та оцінка соціальних наслідків проекту. Для проведення оцінки ефекту від впровадження методики комплексної оцінки мотивації праці доцільно використовувати оцінку соціальних наслідків, яка є вторинною, латентною, та виникає у результаті реалізації запропонованих заходів.

Так, запропонована методика комплексної оцінки мотивації праці, яка спрямована на виявлення рівня мотивації персоналу та ідентифікацію профілю мотивації працівників, дозволить підвищити ефективність роботи підприємства за рахунок: мінімізації стресів на роботі; мінімізації порушень трудової дисципліни; мінімізації плинності кадрів; покращення згуртованості колективу; покращення якості праці; підвищення продуктивності праці; росту економічного благополуччя працівників.

Всі ці зміни безумовно сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності продукції, отже і покращенню результатів діяльності підприємства.

Основні показники господарської діяльності підприємства на плановий період наведено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Основні планові показники господарської діяльності підприємства

№ п\п

Назва показника

2009 р.

План на 2010 р.

Відхилення

абс., тис. грн.

відн., %

1.

Обсяг промислової продукції у діючих цінах, тис.грн.

5961

8286,2

2325,2

39

3.

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

30

695

665

2216

4.

Витрати на виробництво та реалізацію продукції, тис. грн.

6107

7292

1192

19

5.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) всього, тис. грн.

2889

8286,2

5397,2

187

6.

Середньооблікова чисельність, осіб

521

542

21

104

7.

Продуктивність праці, тис. грн.

11,4

15,3

3,9

134

8.

Фонд оплати праці, тис. грн.

2781

3106

325

11

9.

Середня заробітна плата працівників, грн.

445

470

25

6

10

Витрати на одну гривню продукції, грн. / грн.

1,02

0,88

-0,14

-14

11.

Коефіціент рентабельності продукції

0,05

0,14

0,09

180

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6


Інші статті по менеджменту

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики
Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої п ...

Ділові взаємовідносини в апараті управління
У наш час, коли апарат управління є оперативним штабом, що не тільки керує діяльністю всього колективу, але й піклується про подальший його розвиток в економічній сфері, виняткове значен ...

Культура управління на прикладі підприємства Житомирський облавтодор
Вихідні дані: З метою підвищення ефективності праці, здійснення ціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атеста ...

Розділи